สินเชื่อเงินกู้ สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

สินเชื่อเงินกู้ สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

รายละเอียดสินเชื่อเงินกู้ สถาบันการเงิน : ธ.ก.ส. ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู ธ.ก.ส. ทุกผลิตภัณฑ์ ชื่อสินเชื่อ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ประเภทสินเชื่อเงินกู้ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการทำงาน-
ประกอบอาชีพ-การค้า จุดเด่น : สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อเงินกู้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน รายละเอียดหลักประกัน :
ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เป็นลำดับแรก กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงสินเชื่อเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงสินเชื่อเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้
ไม่เกิน 300,000 บาท กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่อเงินกู้ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้มีสิทธิ์สินเชื่อเงินกู้ : เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44 วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้ : 1 – 10 ปี วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ : MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.checkraka.com/personalloan/สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่-ธ.ก.ส.–BAAC-1448014/