สินเชื่อเงินกู้ QR รายวัน

สินเชื่อเงินกู้ QR รายวัน

สินเชื่อเงินกู้ QR รายวัน ที่เป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินมีจุดเด่นที่กู้ง่าย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ เงินกู้รายวัน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ของออมสินจะมีเงื่อนไขที่คุณต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code Payment จำนวน 5% ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี
และไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระรายวันในแต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน และไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน นับว่าเป็นสินเชื่อเงินกู้รายวัน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ กรณีขอกู้ครั้งแรก วงสินเชื่อเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 -100,000 บาท-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยพิจารณาจาก – ร้อยละ 5 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้
กรณีขอกู้ครั้งต่อไป วงสินเชื่อเงินกู้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท โดยพิจารณาจาก – ร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ย้อนหลัง 6 เดือนต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงสินเชื่อเงินกู้ในครั้งนี้ – กรณีมีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ประเภทนี้ได้ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป และวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ให้นำวงสินเชื่อเงินกู้เดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาหักออกก่อน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
ยอดที่เหลือคือวงเงินกู้ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้ ระยะเวลาชำระเงินกู้รายวันออมสิน วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 – 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระสินเชื่อเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อเงินกู้และชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ให้ประชาชนมาเป็นหนี้ในระบบ ที่สามารถตรวจสอบได้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายสินเชื่อเงินกู้ จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนใน
การพัฒนาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.za.in.th/content/71701/