เข้าแล้ว เงินอุดหนุนบุตรรอบใหม่

เข้าแล้ว เงินอุดหนุนบุตรรอบใหม่

เพจเฟซบุ๊กโครงการเงินอุดหนุนบุตร โพสต์ข้อความระบุถึงการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร 2564 โดยระบุรายละเอียดดังนี้ วันนี้
มีการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันที่ 10 มีนาคม 2564
รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนบุตร ก่อนนะคะ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผล

การจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้วค่ะ เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร
(รายเดิม) 2. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนบุตร
ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2564 3. จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน 4. จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902
หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.
โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่ง “โครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวยากจน เพื่อให้สามารถเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือน หากใครยังไม่ได้
ลงทะเบียน หรือต้องการทราบว่าตัวเองเข้าข่ายได้รับสิทธินี้หรือไม่ เรามีข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือ

เงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2564 มาบอกต่อ กรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหาก
ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด จึงคาดว่าในปีงบประมาณ
2564 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า