‘เราชนะ’ ใช้จ่ายค่าหมอได้-สินเชื่อ

‘เราชนะ’ ใช้จ่ายค่าหมอได้-สินเชื่อ

กรุงไทย เผยใช้สิทธิเราชนะ 7,000 บาท กับบริการทางการแพทย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าหมอ-ค่ายา-รักษาฟัน-สัตวแพทย์ พร้อมเผย

วิธีค้นหาพิกัดผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพจเฟซบุ๊กธนาคารกรุงไทย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับโครงการเราชนะว่า สามารถใช้
บริการร่วมกับบริการทางการแพทย์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สุขภาพดีกันทั้งครอบครัว เพราะมี “เราชนะ” เพราะเรา อยากเห็นคนไทย-สินเชื่อ

มีสุขภาพดี ให้ “เราชนะ” ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านบริการทางการแพทย์ ครอบคลุมทั้ง คลินิกรักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนจีน

กายภาพบำบัด ทันตกรรม ร้านขายยา และคลินิกรักษาสัตว์ ทั่วประเทศ สังเกตสัญลักษณ์ “เราชนะ” ก่อนใช้บริการ ใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค. 64
ค้นหาบริการทางการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่แอพลิเคชั่น เป๋าตัง และเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดให้ประชาชนผู้ที่เคยใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง-สินเชื่อ

(คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน) เข้าไปตรวจสอบสิทธิว่าผ่านคุณสมบัติ 7 ข้อ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้หรือไม่ หากผ่านก็มีสิทธิได้รับเงิน

เยียวยา 7,000 บาท โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินให้รายสัปดาห์ เริ่ม 18 ก.พ. เป็นต้นไป วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ”
บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com มีดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 2. เลือก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” หรือ คลิกที่นี่-สินเชื่อ

3. กรอกหมายเลข 4. บัตรประชาชน 13 หลัก 5. ชื่อ-นามสกุล 6. วันเดือนปีเกิดตามเลขหน้าบัตรประชาชน 7. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

8.ระบบแสดงผลว่า ผ่านคุณสมบัติหรือไม่ ซึ่งโครงการเราชนะ เป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยการให้สิทธิผู้ที่มี
คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิคนละไม่เกิน 3,500 บาท รวม 2 เดือน เป็นวงเงิน 7,000 บาท ต่อคน โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเราชนะ-สินเชื่อ

ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบ

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ไม่เป็นผู้มีเงินได้เกิน 300,000 บาท และไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท-สินเชื่อ