เช็คสิทธิ์สินเชื่อ ‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

เช็คสิทธิ์สินเชื่อ ‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์สินเชื่อ “เราชนะ” ได้แล้ว ทาง www.เราชนะ.com กลุ่มที่สละสิทธิ์เราชนะ ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และมาลงทะเบียนใหม่

ที่ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ.2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติวันนี้ อัพเดทความคืบหน้าการประกาศผลการ “ทบทวนสิทธิเราชนะ”
ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิมาตรการ “เราชนะ” ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปก่อนหน้านี้นั้น-สินเชื่อ

ประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์สินเชื่อด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์
จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564-สินเชื่อ

โดยจำนวนเงินที่ได้รับในงวดแรกทั้งหมด 4,000 บาท เนื่องจากรวมเงินตกเบิกด้วย และในงวดสินเชื่อถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

จนครบจำนวน 7,000 บาท ตามที่มาตรการกำหนดไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการคลัง ชี้แจงล่าสุด (8 มี.ค.) มาตรการ “เราชนะ” 3 ข้อ ดังนี้
1.ประชาชนกลุ่มที่สละสิทธิ์เราชนะ ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และมาลงทะเบียนใหม่ ที่ธนาคารกรุงไทย-สินเชื่อ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564 จะทราบผลการคัดกรองเมื่อไหร่

อีกทั้งเช็ควิธี “ทบทวนสิทธิเราชนะ” สำหรับผู้ที่ “ลงทะเบียนเราชนะ” ที่ระบบสินเชื่อแจ้งว่า “เงินได้เกิน 300,000 บาท” พร้อมทั้งวิธี “เช็คสิทธิ”

ผ่าน www.เราชนะ.com เพื่อรอรับเงินใช้จ่ายผ่าน “เป๋าตัง” ประชาชนที่ “ลงทะเบียนเราชนะ” ไม่ผ่าน ระบบ “เราชนะ” ในเว็บไซต์ “www.เราชนะ.com”
เปิด “ทบทวนสิทธิ” ซึ่งกลุ่มที่จะต้องทำการทบทวนสิทธิ เพื่อให้ระบบพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองอีกครั้ง-สินเชื่อ

เพื่อไม่ให้สับสน เราจะพาไปอัพเดทความคืบหน้าของการขอทบทวนสิทธิสินเชื่อ รอบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามช่วงเวลา และไม่เสียสิทธิ ดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง
หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 4. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด-สินเชื่อ 5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ปีภาษี 2562

และติดตาม ความคืบหน้า โครงการเราชนะ ที่สินเชื่อรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ