ลงทะเบียนเยียวยารับผลกระทบ ‘โควิด-19’

เช็คลิสต์ ธนาคารไหนยังกู้ได้บ้าง?
‘สินเชื่อ-เงินกู้’ ที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยารับผลกระทบ ‘โควิด-19’

เช็ค! ‘สินเชื่อ’ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ‘โควิด-19’ ธนาคารไหน ยังกู้ได้บ้าง? เช็คลิสต์ “สินเชื่อ” หรือ “เงินกู้” จากธนาคารต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” ที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ “โควิด-19” กับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มที่ยังไม่จบลงง่ายๆ ทำให้ “สภาพคล่อง” ของใครหลายๆ คนหายไป กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและธุรกิจ

ประกอบไปด้วยสินเชื่อ หรือ “เงินกู้” จาก 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย โดยมีโครงการสินเชื่อย่อย ดังนี้ ธนาคารออมสิน
โครงการ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)” แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระวงเงิน 10,000 บาท และสำหรับผู้มีรายได้ประจำวงเงิน 50,000 บาท 1. สินเชื่อเพื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท คุณสมบัติ – สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) – มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท – มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ – ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 รายละเอียดสินเชื่อ – วงเงิน 10,000 บาท – อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน – ไม่ต้องมีหลักประกัน – ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ – ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท 2. สินเชื่อเพื่อ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการ “สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19” คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 1. ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม 2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี รายละเอียดสินเชื่อ – อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

– เงื่อนไขการชำระคืน กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้ รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด, ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด และราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด

ธนาคารกรุงไทย โครงการสินเชื่อ “กรุงไทยต้านภัยโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย” คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน SME ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ