‘ออมสิน’ เปิดโอกาส ‘ข้าราชการ-พนักงานเอกชน-แพทย์’

สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค
‘ออมสิน’ เปิดโอกาส ‘ข้าราชการ-พนักงานเอกชน-แพทย์’ กู้ได้

รวม ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สำหรับ ข้าราชการ-พนักงานเอกชน-แพทย์ ส่องรายละเอียด “สินเชื่อ” จากธนาคาร “ออมสิน” ที่เปิดให้กลุ่ม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และวิชาชีพแพทย์ กู้เงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพิ่มสภาพคล่อง ธนาคาร “ออมสิน” ปิดลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบใหม่ไปเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 25 ม.ค. 64 หลังมีประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่พลาดโอกาสในการ “กู้เงิน” จากสินเชื่อ “เสริมพลังฐานราก” ยังมีสินเชื่ออื่นๆ-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

จากธนาคารออมสินที่เปิดให้กลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถขอสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพิ่มสภาพคล่องได้ อัพเดท “สินเชื่อ” จาก “ธนาคารออมสิน” ที่เปิดให้ประชาชนที่เป็น “‘ข้าราชการ” “พนักงานเอกชน” “วิชาชีพแพทย์” สามารถกู้ได้ โดยรวบรวมรายละเอียด และช่องทางในการลงทะเบียนเบื้องต้นไว้ ดังนี้-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

1. สินเชื่อสำหรับข้าราชการ โครงการ: สินเชื่อสินเชื่อสวัสดิการ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: – เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ – มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี – เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร รายละเอียดสินเชื่อ: – จำนวนเงินกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท ส่วน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

2. สินเชื่อสำหรับลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน โครงการ: สินเชื่อสวัสดิการ จาก ธนาคารออมสิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: – เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน – เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด – มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

People wearing facemasks, amid concerns about the spread of the COVID-19 novel coronavirus, take a public bus in Bangkok on March 5, 2020. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) (Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี – เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร รายละเอียดสินเชื่อ: – จำนวนเงินกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท กรณีสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

3. สินเชื่อสำหรับ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ โครงการ: สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ จาก ธนาคารออมสิน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: – เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร – ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม – มีประวัติทางการเงินที่ดี-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้