ธปท.ลดดอกเบี้ยผิดนัดเหลือ 5% – สินเชื่อ

ธปท.ลดดอกเบี้ยผิดนัดเหลือ 5% – สินเชื่อ

แบงก์ชาติ เผย ครม.ไฟเขียว ลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้จากเดิม 7.5% เหลือ 5%
มีผล 1 เมษายน 2564 หวังลดโอกาสการเกิดหนี้เสียของระบบการเงินโดยรวม และช่วยให้ลูกหนี้ที่ไม่ตั้งใจจะผิดนัด – สินเชื่อ

ชำระหนี้ให้สามารถจ่ายชำระหนี้ได้”ธปท.” ชี้ปรับเกณฑ์ลดอัตราดอกเบี้ยผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ เหลือ 5% -สินเชื่อ

ตามมติ ครม.สอดคล้องกับประกาศ ธปท.ช่วยประชาชนปลดหนี้ง่ายขึ้น นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา – สินเชื่อ

ได้เสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้
จากเดิม 7.5% เหลือ 5% นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และจะนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา – สินเชื่อ

ในลำดับต่อไป การปรับลดลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ สอดคล้องกับประกาศ – สินเชื่อ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับการตัดชำระหนี้ที่ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักคิดและแนวปฏิบัติครั้งใหญ่ของระบบการเงินไทยใน3 เรื่อง คือ (1) การคำนวณ – สินเชื่อ

กรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดเฉพาะงวดที่ผิดนัดจริง ไม่ให้รวมงวดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
(2) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระที่ให้บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาได้ไม่เกิน 3% และ (3) การกำหนด -สินเชื่อ

ลำดับการตัดชำระหนี้ให้มีโอกาสตัดเงินต้นได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในด้านประเด็นวินัยทางการเงิน ซึ่งเดิมมีแนวคิดว่า
หากกำหนดอัตราเบี้ยปรับไว้สูงประชาชนจะไม่ผิดชำระหนี้ แต่ด้วยสถานการณ์เปลี่ยนไป พิจารณาแล้วเห็นว่า – สินเชื่อ

การคิดค่าปรับในอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะเป็นอุปสรรคต่อการชำระหนี้ของประชาชน จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีโอกาส – สินเชื่อ

ชำระหนี้ได้มากขึ้นและมีโอกาสผิดนัดน้อยลง เป็นการปรับข้อกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากขึ้นซึ่งก็จะมีผลทำให้ปชช.มีความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินในภาพรวมด้วย – สินเชื่อ