‘ธอส.’ แนะวิธีขอกู้บ้านผ่าน 100%

‘ธอส.’ แนะวิธีขอกู้บ้านผ่าน 100%

ธอส. ไขปัญหาคาใจสำหรับผู้ที่ต้องการขอกู้บ้าน พร้อมกับแนะวิธีเตรียมเอกสารขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านภายในหนเดียว เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
แนะการเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้าน พร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้ขอสินเชื่อบ้านผ่านในหนเดียวมาฝากผู้อ่านกัน สำหรับเอกสารขอสินเชื่อบ้านที่ต้องยื่น
ได้แก่ 1. เอกสารส่วนบุคคล ธนาคารต้องการหลักฐานส่วนบุคคลไว้ยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมด้วยเท่านั้นย ถ้าผู้ขอสินเชื่อมีคู่สมรส ก็ต้องยื่นเอกสารของคู่สมรสด้วย -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เพราะถือเป็นบุคคลเดียวกัน โดยเอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร
(คู่สมรส) (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรม (ถ้ามี) 2. เอกสารทางการเงิน เอกสารที่จะใช้แสดงที่มารายได้
3. เอกสารหลักประกัน เอกสารยื่นเพื่อเป็นหลักประกันให้กับธนาคารว่าเราจะชำระหนี้คินให้แก่เขาโดยที่กรรมสิทธิของสินทรัพย์จะยังเป็นของเราอยู่ เอกสารหลักประกัน
ก็มีหลายประเภทโดยจะแตกต่างกันที่จุดประสงค์การกู้ คือ ซื้อ หรือสร้าง สำเนาจะซื้อจะขาย, สัญญาวางมัดจำ, สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร สำเนาโฉนดที่ดิน, นส.3ก, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, อช.2 ทุกหน้า ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ต่อเติม แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง,
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง1. ตรวจสอบเครดิตบูโร ทุกครั้งที่จะขอกู้ควรตรวจประวัติการชำระหนี้ของตนเองกับ บริษัท ข้อมูลเครดิจแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร เพื่อดูว่าเครดิจ
ของตนเองมีปัญหรือไม่ เช่น ค้างชำระ ติดแบล็คลิสต์ ประวัติชำระไม่ตรงเวลา หากมีประวัติข้างต้น ธนาคารอาจไม่อนุมัติสินเชื่อให้ได้ วิธีแก้: ผู้ขอกู้ต้องเริ่มแก้ไขประวัติ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เหล่านี้ด้วยวินัยการชำระหนี้ที่ดี หรือปรึกษาธนาคารที่ต้องการถึงแนวทางขอสินเชื่อเมื่อติดประวัติเครดิตบูโร ซึ่งธนาคาร ธอส. มีโครงการโรงเรียนการเงินที่ช่วยแนะแนวทาง
การสร้างวินัยการเงินและการยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านแม้จะเคยติดประวัติเครดิตบูโรมาก่อน 2. ปลดภาระสินเชื่ออื่นๆ ลง ข้อมูลหนี้สินของทุกคนทั้งหมดในระบบจะมีบันทึกอยู่ในเครดิตบูโร
หากมีภาระหนี้สินมากเกินไป ธนาคารจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ เพราะโดยทั่วไปธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อให้บุคคลไม่เกิน 30%-40% ของรายได้ นั่นถือ หนี้สินทั้งหมดของคุณ
รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ สินเชื่อที่ควรปลดให้ได้ก่อนขอสินเชื่อบ้านก็อาจเป็นสินเชื่อระยะกลาง เช่น สินเชื่อผ่อนรถ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลก้อนใหญ่ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เพื่อให้ภาระหนี้สินน้อยลง เพื่อเป็นประวัติว่าสามารถชำระหนี้ได้ 3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา 4. ใช้เงินอย่างเป็นระบบ ธนาคารจะเล็งไปที่บัญชีเงินฝากของเราหรือมีขั้นต่ำที่ต้อง
มีเงินเข้าเป็นรายรับมีกำหนดวันในการกดเงินจากบัญชี และจำกัดจำนวนครั้ง เช่น กดเงิน 2 ครั้งต่อเดือน คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 เป็นต้น ไม่กดเงินจนหมดบัญชี
หรือไม่กดเงินทีละมากๆ 5. ออมเงินเท่าจำนวนผ่อน เป็นเทคนิคเฉพาะที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน คือการฝากเงินเข้าบัญชีในจำนวนที่ใกล้เคียงกับยอดผ่อนเป็นเวลา 6 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขึ้นไป ตามรายการเดินบัญชีที่ต้องยื่น โดยสามารถคาดคะเนยอดผ่อนชำระต่อเดือนของตนเองแบบคร่าวๆ ได้ก่อน โดยใช้สัดส่วนชำระหนี้ 7,000 บาท / 1,000,000 บาท
(สำหรับสัญญาผ่อนชำระ 30 ปี) สรุป วิธีที่จะทำให้ขอสินเชื่อบ้านผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมตัวสร้างเครดิตการเงินให้ดรง ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
และจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ตรวจสอบให้เรียบร้อย ยื่นขอสินเชื่อทีเดียวให้ผ่าน ที่มา : https://www.sanook.com/money/826416/