‘ธ.ก.ส.’ จ่ายประกันสวนปาล์ม

‘ธ.ก.ส.’ จ่ายประกันสวนปาล์ม

นายกษาปณ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดว่า ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้ดำเนินโครงการประกันเกษตรกร

ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 โดยการจัดสรรวงงบประมาณเบื้องต้น จำนวน 4,600 ล.บ. เพื่อให้ความช่วย

เหลือด้านแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาด

และผลผลิตตกต่ำ โดยกำหนดราคาเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรมีที่ได้ที่เหมาะสมจากการขายผลปาล์มทะลาย

(อัตราน้ำมันร้อยละ 18) ที่กิโลกรัมละ 4 บ. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 370,000 ราย ระยะเวลา

ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2564 ซึ่ง ธ.ก.ส. จะให้ชดเชยส่วนต่างระหว่างเป้าหมาย

กับตลาดอ้างอิง เข้าบัญชีฝากของเกษตรกรโดยตรงทุก 30 วัน หรือตามกรอบเวลาที่คณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการประกันเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันกำหนด สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายประกัน รัฐบาลจะให้

ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ครัวเรือน

ละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว (วัย 3 ปีขึ้นไป) กำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี

ที่ใช้คำนวณวงช่วยเหลือที่เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะได้รับ โดยใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศย้อนหลัง 3 ปี

(เดือน ก.ย. 60-ส.ค. 63) คิดเป็น 2,948 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะประมวลผลตามข้อมูลที่ได้รับ

จากนั้นจะโอนเข้าบัญชีฝากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะมีการประกาศราคาตลาดอ้างอิงทุก 30 วัน โดยจะจ่ายเมื่อมีส่วนต่าง

ระหว่างเป้าหมายกับตลาดอ้างอิงตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันกำหนด