สินเชื่อ ‘ธ.ก.ส.SME เกษตร’ ให้ยืม 200,000

สินเชื่อ ‘ธ.ก.ส.SME เกษตร’ ให้ยืม 200,000

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจ ที่ทาง Bang jaab.com มาแนะนำกัน สำหรับ “สินเชื่อ SME เกษตร” จากทาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส. ที่มีวงเงินกู้ยืม ขั้นต่ำตั้งแต่ 200,000 บาท ขั้นสูงสุดที่ 20 ล้านบาท
หลักการ์ณอนุมัติวงเงินกู้ยืมตามที่ธนาคารกำหนดสินเชื่อ SME เกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นบริการ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มี วงเงินกู้ยืม ขั้นต่ำตั้งแต่ 200,000 บาท ขั้นสูงสุดที่ 20 ล้านบาท จุดประสงค์การให้สินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ,เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจ,เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ ของสถาบันการเงินอื่นสินเชื่อ SME เกษตร
ธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อที่ต้องมีหลักประกันในการกู้ยืมเงิน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นประกันได้ไม่เกิน 100ละ ร้อย -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ของวงเงิน จดทะเบียน จำนอง บุคคนค้ำประกัน ไม่เกิน 300,000 บ. บริษัทประกันสินเชื่ออุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) นอกจากนี้ยัง
ให้อัตราดอกเบี้ยถูกเพียง 4% ใน 1-3 ปีแรกสินเชื่อจาก ธนาคาร ธ.ก.ส. สินเชื่อ SME เกษตร ถือว่าเป็นบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม
ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินทุนใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าลงทุนในการต่อยอดประกอบธุรกิจ หรือต้องการเงินเพื่อนำไป -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ชำระหนี้เงินกู้จากสถานบันการเงิน ก็ได้ หากสนใจสมัครสินเชื่อดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยรายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อธ.ก.ส. SME
เกษตร วงเงินกู้ยืม -กู้ยืมเงิน ขั้นต่ำตั้งแต่ 200,000 บาท ขั้นสูงสุดที่ 20 ล้านบาท จุดประสงค์การให้สินเชื่อ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ -เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจ -เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ ของสถาบันการเงินอื่น คุณสมบัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อธ.ก.ส. -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

SME เกษตร 1เป็นผู้ประกอบการเกษตร ที่ดำเนินกิจกรรมเกียวกับการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ 2.เป็นห่วงโซ่มูลค่าสินค้า
เกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ ประเภทลูกค้า 1.ลูกค้าส่วนบุคคล และ เกษตรกร ต้องดำเนินธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และสัญชาติไทย 2.ประเภท ผุ้ประกอบการ หรือ นิติบุคคล ต้องดำเนิน กิจการไม่น้อยกว่า 1ปี และจดทะเบียน ก่อต้งไม่ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

น้อยกว่า 1 ปี มีตลาดแน่นอนหลักประกันเงินกู้ยืม 1.ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นประกันได้ไม่เกิน 100ละ ร้อย ของวงเงิน จดทะเบียน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
จำนอง 2. บุคคนค้ำประกัน ไม่เกิน 300,000 บ. 3. บรริษัทประกันสิ นเชื่ออุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 1. จนถึง 31 มีนาคม 2564

ที่มา : https://bang-jaab.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-sme-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%a1-200000-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87/?fbclid=IwAR2Eo1GbmTxnfiSpvnmr5KPrcx507mqUe9IaNLOiwcj01v-WOW2IZVpSDoA