สินเชื่อ ‘ประชาชนสุขใจ’ พ่อค้าแม่ขายกู้ได้

สินเชื่อ ‘ประชาชนสุขใจ’ พ่อค้าแม่ขายกู้ได้

ธนาคารออมสินเป็น ธนาคารของรัฐบาล มีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีเงินออมรายย่อยออกพันธบัตรสลาก
ออมสินรับฝากเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อสงเคราะห์ชีวิตและการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนของชาติและกิจกรรมอื่นๆ เช่นปล่อยเงินกู้ให้
ผู้มีรายได้น้อยในวงเงินต่ำและหนึ่งในสินเชื่อที่ให้บริการคือสินเชื่อประชาชนสุขใจโดย ธนาคารออมสิน(GSB)เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุน,

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ กำหนดวงเงินกู้ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการ
ชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายระยะเวลาการผ่อนชำระ ระยะเวลาชำระ
คืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 ปี(36 งวด)และไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน การคำนวณชำระ

หนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate) ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกันตามระเบียบของธนาคาร รูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน(ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)ค้ำประกัน)ด้านค่าทวงหนี้ตามระเบียบ
ของธนาคาร มีค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนดตามระเบียบของธนาคาร สินเชื่อประชาชนสุขใจ เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร

–เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย –เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา –เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ –มีสถานที่ประกอบ – สินเชื่อ

อาชีพแน่นอน –มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร –เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณสาขาที่ยื่นขอกู้เงิน –ไม่เป็นลูกจ้าง
พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน เอกสารทางด้านหลักประกัน ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้ ว

งเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน วงเงินกู้ตั้งแต่ 5
0,001 – 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน

ที่มา : sara1000update.com