สินเชื่อ ‘เมืองไทยฯ’ เพื่อชาวบ้าน

สินเชื่อ ‘เมืองไทยฯ’ เพื่อชาวบ้าน

สินเชื่อส่วนบุลคลจาก เมืองไทยแคปปิตอลเป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมดีๆ ที่สามารถกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ต้องค้ำรับเงิน
เต็มจำนวนเหมาะกับชาวบ้านหาเช้ากินค่ำที่ต้องการเงินด่วนเพื่อจุดประสงค์ในการนำไปใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพ
บริษัทเมืองไทย แคปปิตอลนั้นถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้และยังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเขตในเมืองหรือนอกเมือง

เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าชาวบ้านสามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินกู้ยืมได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้วงเงินกู้ยืม
– กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 3,000-20,000 บาทระยะเวลาการผ่อนชำระ– ผ่อนชำระได้ 10-36 เดือนประเภทการผ่อนชำระ
– ผ่อนชำระเป็นรายเดือนอัตราดอกเบี้ย– คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี(คำนวณแบบลดต้นลดดอก)สินเชื่อ เงินกู้สินเชื่อเมืองไทย

แคปปิตอล ยืมได้ 3,000 – 20,000 ใช้จ่ายหมุนเวียนในอาชีพ สินเชื่อส่วนบุลคลจาก เมืองไทยแคปปิตอลเป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อ
เงินให้กู้ยืมดีๆ ที่สามารถกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ต้องค้ำรับเงินเต็มจำนวนเหมาะกับชาวบ้านหาเช้ากินค่ำที่ต้องการเงินด่วนเพื่อจุดประสงค์
ในการนำไปใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพ บริษัทเมืองไทย แคปปิตอลนั้นถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้และยังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะเขตในเมืองหรือนอกเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าชาวบ้านสามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินกู้ยืมได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินกู้ยืม – กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ – ผ่อนชำระได้ 10-36 เดือน ประเภทการผ่อนชำระ
– ผ่อนชำระเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ย – คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี(คำนวณแบบลดต้นลดดอก) วิธีสมัครกู้ยืมเงินสินเชื่อส่วนบุลคล
เมืองไทย แคปปิตอล – สมัครได้ที่เมืองไทยแคปปิตอลสาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ เอกสารประกอบ กู้ยืมเงินสินเชื่อส่วนบุลคลเมืองไทย

แคปปิตอล สำหรับเป็นลูกค้าเก่าบริษัท – บัตรประชาชนตัวจริง – สำเนาทะเบียนบ้าน เกณฑ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ – หากผู้ขอ
สินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลอื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง – หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนอกเหนือจากค่างวด – อากรแสตมป์ – ค่าธรรมเนียม กรณีชำระค่างวดผ่านตัวแทน – ค่าติดตามทวงถาม กรณีผิด
ชำระหนี้ กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด – กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนด บริษัทไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี – ลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอก
เบี้ยที่เหลือทั้งหมด (คำนวณแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ – สินเชื่อ

ที่มา : https://sabyenews.com/?p=785