‘ส.ป.ก.’ อนุมัติกู้ให้เกษตรกร

‘ส.ป.ก.’ อนุมัติกู้ให้เกษตรกร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ที่พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของ
โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปหลายเขตพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่

ระบาดของโรคดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่ง
อาจส่งผลกระทบเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ประชุม อกก.คง. จึงได้มีมติที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผล

กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทั้งเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมที่ไม่มีหนี้ค้างชำระที่ได้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข โดยอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมไว้ที่ 270 ล้านบาท ภายใต้

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบและกำหนดให้
ใช้มาตรการดูแลและเยียวยาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการเดิม

จากการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ได้แก่ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรผู้กู้
รายใหม่และเกษตรกรรายเดิม ที่ไม่เคยผิดนัด เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ดังนี้ 1. เงินกู้ระยะสั้น กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี กู้ยืมได้รายละ

ไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
และ 2. เงินกู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี กู้ได้รายละตั้งแต่ 20,001 – 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0.50 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564