เช็ค 13 สินเชื่อปี 64 แบบมีและไม่มีคนค้ำ

เช็ค 13 สินเชื่อปี 64 แบบมีและไม่มีคนค้ำ

สินเชื่อออมสินมีทั้งหมด 13 สินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้แก่ผู้สนใจ ดังนี้ 1. สินเชื่อเคหะ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 40 ปี หลักประกัน :
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน
2. สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 40 ปี หลักประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน 3. สินเชื่อเคหะ กตัญญูบุพการี ระยะเวลาชำระเงินกู้ : รวมกับอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี
ยกเว้นเจ้าของกิจการที่มีรายได้แน่นอนระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี และเป็นผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยร่วมกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หลักประกัน :
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน

4. สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน, ที่ดิน, ห้องชุด,ที่ดินพร้อมอาคาร
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 300,000 บาท วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท 5. สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด
ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี หลักประกัน : ที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท 6. สินเชื่อไทย

ทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ใช้บุคคลหรือไม่มีบุคคลค้ำกู้ไม่เกิน 10 ปี, ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ไม่เกิน 20 ปี
หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน, ที่ดิน, ห้องชุด,ที่ดินพร้อมอาคาร วงเงินสูงสุดเมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 2 ล้านบาท วงเงินสูงสุดเมื่อใช้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท 7. สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี หลักประกัน : ที่ดินพร้อมอาคาร,

ห้องชุด วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท 8. สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 10 ปี
หลักประกัน : สลากออมสิน, สมุดบัญชีเงินฝาก วงเงินสูงสุดเมื่อใช้สลากออมสินหรือสมุดบัญชีค้ำประกัน : 20 ล้านบาท 9. สินเชื่อ OD Happy Life
ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ทบทวนสัญญาทุก 1 ปี หลักประกัน : สลากออมสิน วงเงินสูงสุด : 10 ล้านบาท 10. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับ

ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 30 ปี หลักประกัน : หนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด 11. สินเชื่อ
สวัสดิการสำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ใช้บุคคลหรือไม่มีบุคคลค้ำกู้ไม่เกิน 15 ปี, ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
กู้ไม่เกิน 20 ปี หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน 12. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลาชำระเงินกู้ :

ไม่เกิน 25 ปี หลักประกัน : ที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด : 10 ล้านบาท 13. สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ระยะเวลาชำระเงินกู้ :
3-10 ปี หลักประกัน : บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วงเงินสูงสุด : 200,000 บาท คุณสมบัติผู้กู้ของแต่ละสินเชื่อ
สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน