ไม่มีบัญชี ‘กรุงไทย’ ก็กู้ได้

ไม่มีบัญชี ‘กรุงไทย’ ก็กู้ได้

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money
โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย
ก็สามารถกู้ได้คุณสมบัติผู้กู้ 1.โดยจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท 2.ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยก ว่า 1 ปี

3.กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 4.ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว จุดที่น่าสนใจของสินเชื่อ Smart Money 1.วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 2.ไม่มีบัญชีเงินเดือน
กับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป 3.กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกันวงเงินที่กู้ 1.เงินเดือน 30,000 บาท
กู้ 50,000 บาท ผ่อ นยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น 2.เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนยาว 60

เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney
ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้ ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขา
ใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้า ท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111 อัตราดอกเบี้ย 1.วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

จาก ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้ องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2.กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัต ราดอกเบี้ ย 20%
ต่อปี 3.กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปีเอกสารประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนา
ทะเบียนบ้าน 3.บัตรประจำตัวพ นักงาน (ถ้ามี) 4.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้

ที่เชื่อถือได้ 5.Statement 6.บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน 7.เจ้าขอ งร้านค้ารายย่อยทั่วไป
ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี) 8.เอกสาร
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ วิธีชำระเงินกู้

1.สาขาธนาคาร 2.Krungthai NEXT/Internet Banking 3.ตู้ ATMข้อสำคัญที่ต้องระวัง 1.การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ไม่มีผลต่อกำรพิ จ ารณาอนุมัติสินเชื่อ 2.ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลู กค้ำได้รับเงินกู้ 3.หากผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยใน
อัตราดอกเบี้ยสู งสุดกรณีผิดนัดชำระห นี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทวงถามให้ชาระห นี้เพิ่ม 4.ลูกค้ำควร
ทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเ งื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ 5.หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02

ที่มา : https://marrnoi.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8/