ครม.เคาะ ลดดอกเบี้ยลูกหนี้เป็น 5%

งานนี้ลูกหนี้มีเฮ!
ครม.เคาะ ลดดอกเบี้ยลูกหนี้จาก 7.5% เป็น 5%

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย 2 มาตรา ได้แก่

มาตรา 7 อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อน
มาตรา 224 อัตราดอกเบี้ยผิดนัด
โดยทั้ง 2 มาตรากำหนดดอกเบี้ยไว้ที่ 7.5% ต่อปี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้มาแล้วเป็นเวลา 95 ปีตั้งแต่ปี 2468 จนถึงปัจจุบัน

โดยคณะกรรมการกฤษฎีได้ศึกษาจากหลายประเทสจึงนำเสนออัตราใหม่เข้ามาให้ ครม. ซึ่งแนวทางดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน มาตรา 7
เดิมคิดอัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี เป็นอัตราคงที่ตลอด ปรับใหม่เป็น 3% ต่อปี และให้กระทรวงการคลังประเมินทุก 3 ปี หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดมาตรา 224 ปัจจุบันคิดที่ 7.5% ต่อปี อัตราคงที่ตลอด ปรับใหม่เหลือ 5% มาจากดอกเบี้ย 3% ตามมาตรา 7 และบวกเพิ่มอีก 2% สำหรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดเวลาผ่อนส่งเป็นงวด เดิมคิดจากเงินต้นที่ค้างทั้งหมดของใหม่คิดจากเงินต้นเฉพาะงวดที่ผิดนัดเท่านั้น

ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ การทำแบบสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย และรับฟังความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องด้วย ขั้นตอนจากนี้เมื่อสภาเปิดสมัยประชุมสามัญแล้วจะมีการประสาน เพื่อให้ทางสภาฯ รับเรื่องร่างกฎหมายฉบับนี้พิจารณาและน่าจะมีผลบังคังใช้ได้ในปีนี้