รับเงิน-สินเชื่อ 330 และ 700 สองวันติด

รับเงิน-สินเชื่อ 330 และ 700 สองวันติด

วันนี้ 18 มีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสดสูงสุด 330 บาท ได้แก่ ค่าน้ำฟรีและค่าไฟฟรี แต่ความช่วยเหลือในรอบสัปดาห์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะวันพรุ่งนี้ 19 มีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นวงเงินรูดซื้อ 675 – 700 บาทจาก โครงการเราชนะ

วันนี้ “บัตรคนจน” รับเงินสด 330 บาท
วันนี้ 18 มีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือ 2 รายการเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสด-สินเชื่อออกมาใช้ได้สูงสุด 330 บาท ดังนี้

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว
เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสด-สินเชื่อไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.)
ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว
เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

พรุ่งนี้รับต่อรูดซื้อ “เราชนะ”
แต่ความช่วยเหลือในรอบสัปดาห์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะพรุ่งนี้ วันที่ 19 มีนาคม 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับความช่วยเหลืออีก 1 รายการ คือวงเงินรูดซื้อจากโครงการเราชนะ งวดที่ 7 ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบ สินเชื่อ
ผู้ถือบัตรฯ จำนวนเกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับวงเงินดังกล่าวทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 675 บาทต่อคน
กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 700 บาทต่อคน
หลังจากเราชนะโอนเงินเยียวยางวดที่ 7 แล้วพรุ่งนี้แล้ว ก็จะเหลือการโอนเงินเยียวยาเราชนะอีก 1 งวดได้แก่

งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) วันที่ 26 มีนาคม 2564
เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วงเงินเราชนะจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถรูดใช้สินเชื่อ วงเงินดังกล่าวในร้านค้าหรือบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถใช้วงเงิน “เราชนะ” รูดซื้อได้มีดังนี้
ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือเครื่องรูดบัตร ซึ่งกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ส่วนผู้ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังไม่สามารถรูดใช้ได้ -สินเชื่อ

ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ
ร้านค้าที่ลงทะเบียน “คนละครึ่ง”
ร้านค้าที่ลงทะเบียน “เราชนะ” ซึ่งมีสินค้าและบริหารหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขนส่งสาธารณะ, กลุ่มสุขภาพ/ความงาม, กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์, กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และกลุ่มบริการที่พัก/สถานที่

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →