10 อันดับอัตราดอกเบี้ย-สินเชื่อ เงินฝากสูงสุด

10 อันดับอัตราดอกเบี้ย-สินเชื่อ เงินฝากสูงสุด

เงินฝากสถาบันการเงิน นับเป็นช่องทางในการออมเงินที่คนไทยนิยมมากที่สุด แต่จากนโยบายการเงินผ่อนคลายด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเรี่ยดิน ทำให้หาเงินฝากดอกเบี้ยที่จูงใจยากเต็มที อย่างไรก็ตาม แม้ในยุคดอกเบี้ยต่ำ แต่ก็ยังมีเงินฝากบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะจากสถาบันการเงินขนาดเล็กกลาง-เล็ก เนื่องจากเสียเปรียบสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในเรื่องการระดมเงินฝาก-สินเชื่อ สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในไตรมาสแรก 10 อันดับแรก มีดังนี้

บค. แคปปิตอล ลิ้งค์ ในรับฝากเงิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00-3.25% ระยะเวลาฝาก 60 เดือน โดยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำต่อครั้งไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ซึ่งหากเปิดใบรับฝากเงินต่อครั้งน้อยกว่า 3,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี และเปิดใบรับฝากเงินต่อครั้งตั้งแต่ 3,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เงินฝากประจำ-สินเชื่อพิเศษ 4 เดือนสำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย 3% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับยอดฝากได้สูงสุดเท่ากับเบี้ยประกันที่ซื้อ ระยะเวลาฝากที่กำหนเไว้ 4 เดือน โดยมีเงื่อนไขซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคาร ได้แก่ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ High Saving 18/5 หรือ สะสมทรัพย์ Ensure 70/5 หรือ สะสมทรัพย์ เพิ่มค่า 12/5 (แบบมีเงินปันผล) หรือทรัพย์บำนาญ 55/5 หรือ ทรัพย์บำนาญ 60/5 (รวมถึงผู้ที่ซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Smart 10/7 หรือ สะสมทรัพย์ Super Saving 12/5 ก่อนหน้านี้)

บค. แคปปิตอล ลิ้งค์ ใบรับฝากเงิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.75-3.00% ระยะเวลาฝาก 48 เดือน มีเงื่อนไข จำนวนเงินฝากขั้นต่ำต่อครั้งไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เปิดใบรับฝากเงินต่อครั้งน้อยกว่า 3,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี และเปิดใบรับฝากเงินต่อครั้งตั้งแต่ 3,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

บค.เอสเบ ใบรับฝากเงิน 1-5 ปี ดอกเบี้ย 1.25-3.00% ระยะเวลาฝาก 12-60 เดือน โดยจ่ายจ่ายดอกเบี้ย-สินเชื่อเมื่อครบกำหนดเท่านั้น และอัตราดอกเบี้ยขึ้นกับวงเงินฝาก โดยมีเงื่อนไขหลักว่าห้ามไถ่ถอนก่อนกำหนด

การได้รับดอกเบี้ยอัตรานี้สำหรับยอดเงินฝากทั้งหมด โดยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันและนับรวมเป็นวงเงินเดียวกันให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือบริษัทฯ เห็นควรจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกัน

กรณีฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปต่อฉบับ จะสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ (แต่ดอกเบี้ยจะได้ไม่เท่ากับแบบเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด)

บค. แคปปิตอล ลิ้งค์ ใบรับฝากเงิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50-2.75% โดยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำต่อครั้งไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หากเปิดใบรับฝากเงินต่อครั้งน้อยกว่า 3,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี และเปิดใบรับฝากเงินต่อครั้งตั้งแต่ 3,000,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี

ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เงินฝากประจำ-สินเชื่อ ปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลาฝาก 24 เดือน โดยจ้องฝากทุกเดือน ๆ ละ ขั้นต่ำ 1,000 บาท

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.3% (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินขั้นต่ำสุด + 1.25%) ระยะเวลาฝากเงิน 36 เดือน ต้องฝากทุกเดือน 1,000 บาท/เดือน

ธนาคารอิสลาม เงินฝากปลอดภาษี ระยะ 24 เดือน ต้องฝากทุกเดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.10% เป็นอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยจ่ายผลตอบแทนตามสัดส่วนลูกค้าต่อธนาคาร คือ 50:50 ขึ้นกับผลประกอบการของธนาคาร-สินเชื่อ

ไอซีบีซี (ไทย) เงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.05% ระยะเวลาฝาก 36 เดือน โดยต้องฝากทุกเดือน 1,000 บาท/เดือน

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →