รวม ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สำหรับ ข้าราชการ-พนักงานเอกชน

รวม ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สำหรับ ข้าราชการ-พนักงานเอกชน

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

ส่องรายละเอียด “สินเชื่อ” จากธนาคาร “ออมสิน” ที่เปิดให้กลุ่ม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และวิชาชีพแพทย์ กู้เงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพิ่มสภาพคล่อง (สินเชื่อเงินกู้)

ธนาคาร “ออมสิน” ปิดลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบใหม่ไปเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 25 ม.ค. 64 หลังมีประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก(สินเชื่อเงินกู้)

อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่พลาดโอกาสในการ “กู้เงิน” จากสินเชื่อ “เสริมพลังฐานราก” ยังมีสินเชื่ออื่นๆ จากธนาคารออมสินที่เปิดให้กลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถขอสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพิ่มสภาพคล่องได้(สินเชื่อเงินกู้)

“สินเชื่อ” จาก “ธนาคารออมสิน” ที่เปิดให้ประชาชนที่เป็น “‘ข้าราชการ” “พนักงานเอกชน” “วิชาชีพแพทย์” สามารถกู้ได้ โดยรวบรวมรายละเอียด และช่องทางในการลงทะเบียนเบื้องต้นไว้ ดังนี้ (สินเชื่อเงินกู้)

1. สินเชื่อสำหรับข้าราชการ

โครงการ: สินเชื่อสินเชื่อสวัสดิการ
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ:
– เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

รายละเอียดสินเชื่อ: (สินเชื่อเงินกู้)
– จำนวนเงินกู้ – กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท ส่วน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย – เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
– การชำระเงินกู้ – ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น
– ระยะเวลาชำระเงินกู้ – สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
– หลักประกัน – (ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้)

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ (สินเชื่อเงินกู้)
1. เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานราชการค้ำประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงานที่เหลืออยู่
3. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี
4. ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี 2 คน

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด (สินเชื่อเงินกู้)

2. สินเชื่อสำหรับลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน

โครงการ: สินเชื่อสวัสดิการ จาก ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: (สินเชื่อเงินกู้)
– เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน
– เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และนิติบุคคลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
– เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

รายละเอียดสินเชื่อ: (สินเชื่อเงินกู้)
– จำนวนเงินกู้
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท กรณีสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินและไม่เกิน 2,000,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ย – เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
– การชำระเงินกู้ – ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น (สินเชื่อเงินกู้)

– ระยะเวลาชำระเงินกู้ – กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ) โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
– หลักประกัน (สินเชื่อเงินกู้)

– กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน (สินเชื่อเงินกู้)
1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
2. ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (สินเชื่อเงินกู้)
1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919083

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →