10 สินเชื่อส่วนบุคคล ‘ธ.ก.ส’ เทียบชัด อันไหนเหมาะกับใคร

10 สินเชื่อส่วนบุคคล ‘ธ.ก.ส’ เทียบชัด อันไหนเหมาะใคร

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

1. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส : สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อให้ท่านที่ประสงค์จะกู้ไปเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบอาชีพรับจ้าง โดยจะฟรีธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก รวมถึงจะได้รับสิทธิ์ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต คุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุในราคาพิเศษ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

โดยต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือเป็นบุคคลทั่วไปและประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างกับกรมขนส่งทางบก ไม่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 5 ล้านบาท (แต่ไม่รวมราคาที่ดิน)ข้อสำคัญคือ ไม่มีการค้ำประกัน บสย. ในวันที่ขอสินเชื่อ โดยวงเงินยื่นกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทและ 80,0000 บาท สำหรับยื่นกู้ค่าซ่อมและกู้ซื้อรถจักรยานยนต์ตามลำดับ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

2. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อการสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานรวมถึงส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชุมชน เช่นการผลิตอาหารปลอดภัย การส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือกโดยคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยวงเงินกู้ขั้นสูงสุดจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับของธนาคาร อัตราโดยอัตราดอกเบี้ยจะต่างกันออกไป โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

2.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ
2.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

3. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส : โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรดั้งเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ โดยคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคล หรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรชุมชน โดยวงเงินกู้ไม่เกินค่าใช้จ่ายตามจริงและเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถใช้บุคคลค้ำประกันสองคนได้ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

3.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ
3.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

4. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส : สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอาคาร ค่าลงทุนก่อสร้าง ค่าปรับปรุงต่อเติม โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร บัณฑิตที่จบใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่และกลุ่ม Start up และผู้ได้รับอนุมัติสิทธิ์จากผู้ให้สิทธิ์ โดยวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท หากกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และถ้าหากเป็นค่าลงทุนให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทุนทั้งหมด โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท

4.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ
4.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันกู้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

5.สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส: โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานลูกค้า SME เกษตร

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนสวัสดิการพนักงานลูกค้า SME ทางการเกษตร ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75 บาทต่อเดือน ผ่อนในระยะเวลานานสูงสุดถึงห้าปี สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 200,000 บาท (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

โดยคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของโครงการสินเชื่อหนึ่งตำบลหนึ่ง SME เกษตร และเป็นผู้มีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 7000 บาทต่อเดือน การงานมั่นคง (ผ่านการทดลองงานแล้ว) โดยวงเงินอนุมัติไม่เกินห้าเท่าของรายได้ จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12-60 เดือนนับตั้งแต่วันกู้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

6. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส: สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเรื่องภาคเกษตรกรรม ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ที่ทำเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นทายาทเกษตรกรที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ ซึ่งอายุไม่เกิน 45 ปี แล้และได้ผ่านการศึกษาอบรมความรู้ทางด้านเกษตรหรือธุรกิจเกษตร รวมถึงขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44 โดยวงเงินโดยวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละหนึ่งล้านบาท โดยแบ่งประเภทของการใช้คืนเป็น 2 ประเภท (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

6.1 เงินกู้เพื่อหมุนเวียน จะต้องใช้คืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้ และไม่เกิน 18 เดือน หากมีเหตุพิเศษ
6.2 เงินกู้เพื่อการลงทุน แบ่งชำระเป็นไตรมาสความสามารถของผู้ยื่นกู้ โดยเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

7. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส : สินเชื่อเงินด่วน A-Cash

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีเพื่อสนับสนุนผู้ยื่นกู้ที่ต้องการเงินด่วน ผู้ที่มีความจำเป็น โดยจุดประสงค์ของเงินกู้นี้คือ การกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระดีและต้องไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ของกู้ รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ข้อดีอย่างยิ่งคือสามารถเบิกถอนย่อยได้ตามจำนวนวงเงิน ไม่จำเป็นต้องถอนรอบเดียว กำหนดชำระเงินไม่เกินหนึ่งปี
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

8. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส: สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับธ.ก.ส

ท่าท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าของธ.ก.ส หรือเป็นลูกค้าสลากออมทรัพย์ โดยท่านต้องมียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ท่านจะได้รับสิทธิ์การกู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นสินค้ำประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

โดยหากเป็นเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นนั้นบวกเพิ่มอีกร้อยละสองต่อปี แต่ถ้าหากใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกันคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธ.ก.สระยะเวลาชำระไม่เกินหนึ่งปี
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

9. สินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส: โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน (ปล่อยสินเชื่อไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ)

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล ธ.ก.ส: โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน (ปล่อยสินเชื่อไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ) (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
– เป็นเกษตรกรลูกค้า หรือเป็นเกษตรกรทั่วไปมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินกู้
– กำหนดวงเงินกู้ ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท 4

– อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate (*ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน คิดอัตราร้อยละ 0.85 ต่อเดือน *ผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งให้ค้ำประกันลูกค้าตามโครงการได้เพียงคนเดียว -ใช้จำนองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ร่วมกับใช้บุคคลค้ำ 1 คน คิดอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือน / กรณีใช้หลักประกันจำนอง100% คิดอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือน กรณีไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ ให้เรียกดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี 5
– กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 5 ปี พร้อมกับต้องผ่านการรับรองความจำเป็นในการใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ขอกู้ จากที่ปรึกษาทางการเงินระดับหมู่บ้านที่ธนาคารมอบหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้ากลุ่ม ผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

10. สินเชื่อ ธ.ก.ส. สําหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 : “สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”

ธกส. ได้เปิดตัวโครงการ”สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” สำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ รวมไปถึงใช้เป็นเงินทุนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อสรา้งอาชีพ โดยกำหนดระยะเวลาในการกูเ หมดเขต 30 มิ.ย.2564 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
จุดเด่นของสินเชื่อ ธ.ก.ส. สําหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 : “สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาท
การชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการกู้เงิน (*เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน)
อััตราดอกเบี้ย เดือน 1-3 = 0% Z (*เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตาม MRR ณ ปัจจุบัน)

หลักทรัพย์การค้ำประกันสินเชื่อ ธ.ก.ส. สําหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 : “สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้งที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจำนอง
บุคคลค้ำประกัน 1 คน ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
บุคคลรับรองผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ได้ตามโครงการไม่เกิน 50,000 บาท

ที่มา : https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_group_semi=0001&content_group_sub=0002

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →