‘สินเชื่อ SME เกษตร’ ให้ยืม 200,000 สร้างตัวสร้างอาชีพ

‘สินเชื่อ SME เกษตร’ ให้ยืม 200,000 สร้างตัวสร้างอาชีพ

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
ㆍเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
ㆍเพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจ
ㆍเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ (Refinance) ของสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
ㆍเป็นผู้ประกอับการเกษตร ที่ดำเนินกิจกรรมกี่ยวกับการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้ากษตร และสมารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร

ประเภทลูกค้า

วงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
ขั้นต่ำตั้งแต่ 200,000 บาท ขั้นสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกันเงินกู้ (สินเชื่อเงินกู้)
ㆍที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นประกันหนี้ใด้สูงสุดไม่กินร้อยล: 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
ㆍบุคคลค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท
ㆍบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาให้สินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)
ㆍวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
ㆍเพื่อเป็นคำใช้จ่าย (O/D,P/N)กำหนดอายุสัญญาเป็นคราวๆ ตลอดโครงการ (10 ปี)
ㆍเพื่อเป็นคำลงทุน กำหนดอายุสัญญาไม่กิน 10 ปี ปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน 12 เดือนไม่ปลอดดอกเบี้ย
*เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนงานรายปีและแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมและรายสาขา เพื่อให้เกิดการพัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้นำไปปฏิบัติและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ (สินเชื่อเงินกู้)

1.ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม (สินเชื่อเงินกู้)
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

2.ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน (สินเชื่อเงินกู้)
เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท (สินเชื่อเงินกู้)

พันธกิจ(Mission)

1) เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยในภาคชนบท
2) พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของคนในชนบท
4) สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้ความรู้และเงินทุนที่คำนึงถึงคุณค่าร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(สินเชื่อเงินกู้)

ที่มา : https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=14559&content_group_semi=0002&content_group_sub=2&content_group=4&inside=1

About tapanee truststore columnist

View all posts by tapanee truststore columnist →