สินเชื่อ ‘กรุงไทยธนวัฏ’ อนุมัติไว วงเงินสูง 12 เท่า

สินเชื่อ ‘กรุงไทยธนวัฏ’ อนุมัติไว วงเงินสูง 12 เท่า

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็ขอสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้ สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
จุดเด่น
-เงินสดสำรองพร้อมใช้
วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน*
(ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)

-สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
-คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง
ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
รายละเอียดหลักประกัน : กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
กลุ่มพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่หน่วยงานจ้างทำงาน โดยสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างงาน มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มพนักงานราชการกลุ่มพิเศษที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

กลุ่มพนักงานบริษัทในเครือของธนาคาร (ถือหุ้น 25% ขึ้นไป) มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นบางกรณีไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันกลุ่มพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
คุณสมบัติผู้กู้ : ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 13,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน) (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน)

พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน)
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน)

พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท) (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 18,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน)

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 12.0 เท่าของรายได้ พิเศษสำหรับหน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงให้เป็นสินเชื่อสวัสดิการ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  – มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้กู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน

-ไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้กู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
– หน่วยงานเอกชน ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลากู้ : 12 เดือน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 3.5%

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการกลุ่มพิเศษ) อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 5.5%(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (พนักงานเอกชน) (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 6.0%

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : – การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากต้นเงินกู้ตามระยะเวลาที่เป็นหนี้ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด : 18% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้ : 100 บาท / บัญชี / ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้

ค่าอากรแสตมป์ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
การชำระคืนเงินกู้ ยอดชำระขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ : –
สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ

แหล่งที่มา: https://krungthai.com , www.checkraka.com