‘ประกันสังคม’ ปรับเกณฑ์จ่ายเงิน ‘ผู้ประกันตน’

‘ประกันสังคม’ ปรับเกณฑ์จ่ายเงิน ‘ผู้ประกันตน'(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมอบนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมหารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรณีนายจ้างแจ้งสาเหตุการออกจากงานของผู้ประกันตนว่ามีความผิด ทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าชดเชยการออกจากงานและประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยขั้นตอนการขอรับ ผู้ประกันตนต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

หรือนำคดีสู่ศาลแรงงาน ทำให้ผู้ประกันตนที่ถูกออกจากงานดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนขณะว่างงาน ต่อมา นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ทำให้ขั้นตอนการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ขาดรายได้จากการว่างงาน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักสิทธิประโยชน์ ได้ออกหนังสือกำชับให้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเงิน

กรณีว่างงานกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วน และครบถ้วนนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เพื่อสอบถาม(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ผู้ประตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยนายอธิทัต เตวิภูษณะวงศ์ ลูกจ้างของบริษัทฯ แห่งหนึ่ง ซึ่งนายจ้างแจ้งการออกจากงานด้วยสาเหตุไล่ออก เนื่องจากลูกจ้างกระทำผิดกฎของบริษัท

แต่ผู้ประกันตนได้มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยสาเหตุถูกเลิกจ้าง และเรื่องอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน เจ้าหน้าที่สอบข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวินิจฉัยจ่ายเงินกรณีว่างงาน โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลแรงงานและสามารถวินิจฉัยจ่ายเงินกรณีว่างงานให้แก่นายอธิทัตฯ จึงรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามการแก้ไขข้อกฎหมายดังกล่าว

นายอธิทัตฯ เผยว่า “ตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน 60 วันซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้รับเงินกรณีว่างงานทั้งสิ้น จำนวน 200 วัน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามกฎหมาย และต้องขอขอบพระคุณ นายสุชาติ ชมกลิ่น(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูง ที่ทำให้ตนได้รับเงินกรณีว่างงาน เพราะเงินที่ได้รับ ได้นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในขณะที่อยู่ระหว่างการหางานทำ”

ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ (สำหรับคนที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกปกติ) ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมนั้น จะมีอยู่ 2 แบบก็คือลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ และแบบออฟไลน์(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

(คือต้องไปที่สำนักงาน เพื่อยื่นใบลงทะเบียนด้วยตัวเอง) ซึ่งวิธีที่ง่าย และเร็วที่สุดในการลงทะเบียนก็คือ การลงแบบช่องทางออนไลน์ ที่สามารถทำได้บนคอมฯ หรือในมือถือที่มีบราวเซอร์และอินเทอร์เน็ตก็พอแล้ว ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงาน

ประกันสังคมออนไลน์ จะมีอยู่ 2 แบบก็คือผู้ที่ใช้ระบบครั้งแรก และผู้ที่เคยเข้าสู่ระบบแล้ว แต่เราจะมาบอกวิธีทำแค่เพียง ผู้ที่ใช้ระบบครั้งแรกอย่างเดียว เพราะผู้ที่เคยใช้งานแล้วจะทำแค่เพียงเข้าสู่ระบบอย่างเดียวเท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

1. เข้าไปยังเว็บของกรมการจัดหางาน (empui.doe.go.th/auth/index) ถ้าเป็นผู้ที่ใช้งานเป็นครั้งแรกให้กดเมนูที่ 1 คือ “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” ถ้าใครที่เคยใช้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบข้อ 2 ได้เลย 2. เมื่อกดเข้ามาแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดทั้ง 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือการยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ ให้อ่านให้ครบก่อนจึงกดยอมรับและเข้าใช้งาน จากนั้นจึงกดขั้นตอนต่อไป 2.1 ขั้นตอนต่อมา จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบเลขบัตรประชาชน ให้เรากรอกข้อมูลใส่ไปให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะเลขหน้าบัตรและหลังบัตร ที่ห้ามผิดเด็ดขาด 2.2 ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นขั้นตอนของการใส่ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด โดยใส่ให้ถูกต้องทุกช่อง รวมไปถึง

รหัสผ่านที่ใส่แล้วห้ามลืมด้วย ในข้อมูลที่ให้กรอกใส่รูปถ่ายหน้าตรง และชุดสุภาพเข้าไปด้วย ขนาดไม่เกิน 5 MB (ถ้ามี) กดลงทะเบียน 2.3 หลังจากที่กรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ทางเว็บจะให้เราดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อออกหนังสือรับรอง ให้เรากดปุ่ม “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” ได้เลย 3. หลังจากเลือกขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ทางระบบจะให้เอกสารเป็นหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งตรงนี้เราสามารถปริ้นออกมาได้เลย เผื่อว่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจะได้ไม่ลืมวันที่ต้องรายงานตัว 4. พิมพ์เอกสาร เพื่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม (ถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนออนไลน์ ก็ต้องไปยื่นที่สำนักงานอยู่ดี) (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

เอกสารที่ต้องเตรียมไปคือ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน 3.กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ปริ้นออกมาแล้วกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของชื่อผู้ประกันตน (ของตัวเอง) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีฯ, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารทหารไทย,ธ.ธนชาต

ธ.ซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม โดยการไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงาน สำหรับคนที่ไม่สะดวก ที่จะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ จะมีขั้นตอนและเอกสาร รวมถึงวิธีการที่ยากกว่านิดหน่อย แต่จะมีข้อดีตรงที่ เราสามารถมายื่นเอกสารขอรับชดเชยได้เลยในครั้งเดียว (เพราะถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนออนไลน์ ก็ต้องมายื่นเอกสารที่สำนักงานอยู่ดี) การไปทำเรื่องครั้งเดียวให้จบที่สำนักงานไปเลย ก็จะช่วยให้ทำเรื่องได้เร็วกว่าด้วย แต่อาจจะรอคิวทำเรื่องนานนิดนึง ส่วนเรื่องขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเอาไปด้วยนั้น จะมีดังนี้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

1.ขั้นตอนแรกเลยก็คือการค้นหาสำนักจัดหางาน ที่สำนักงานจัดหางานใกล้บ้าน โดยดูจากเว็บ doe.go.th และดูข้อมูลสำนักงานของแต่จังหวัด และให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานที่เราสะดวก 2. กรอกแบบฟอร์มที่ได้จากเจ้าหน้าที่โดยจะได้เป็นใบแบบฟอร์มสำหรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมกับต้องนำหลักฐานไปด้วย ดังนี้ 2.บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วยรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

3. กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) พร้อมทั้งนำหลักฐานรับรองการออกจากงาน หรือนำเสาเนามาก็ได้ (สปส 6-09) (ถ้ามี) หรือนำหนังสือของนายจ้างที่รับรองการออกจากงานของตัวเราเอง พร้อมทั้งนำเสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ (เฉพาะหน้าแรกที่มีเลขบัญชี และชื่อ)(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)