สินเชื่อ ‘รถช่วยได้’ ไม่ต้องค้ำ ได้ภายใน 24 ชม.

สินเชื่อ ‘รถช่วยได้’ ไม่ต้องค้ำ ได้ภายใน 24 ชม.

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

สินเชื่อรถช่วยได้ ช่วย 2 ต่อ เลือก สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณ พิเศษ…โปรแรง!!(สินเชื่อเงินกู้)
รายละเอียดการขอสินเชื่อ(สินเชื่อเงินกู้)
คุณสมบัติ
-บุคคลธรรมดา(สินเชื่อเงินกู้)
อายุ 20 – 70 ปี
สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

-นิติบุคคล(สินเชื่อเงินกู้)
นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
จัดตั้งในประเทศไทย

เอกสาร(สินเชื่อเงินกู้)
1.บุคคลธรรมดา
-ผู้ขอสินเชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
-เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
-สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
-สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
-กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

-ผู้ค้ำประกัน(สินเชื่อเงินกู้)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
-เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
-สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)

2.นิติบุคคล(สินเชื่อเงินกู้)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
-กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
-ผู้ค้ำประกัน 2 ชุดื
-ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด

-สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด(สินเชื่อเงินกู้)
-สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
-เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​1 ชุด
-สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
-กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

เงื่อนไข(สินเชื่อเงินกู้)
1.สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ ที่เลือกผ่อนชำระทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลด
ดอก ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564 รับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยจะจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสให้กับลูกค้าภายใน 45 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินแล้ว
2. รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะเลือกผ่อนชำระแบบอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และสมัครบริการ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย (K-Direct Debit)

3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้(สินเชื่อเงินกู้)
4. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย(สินเชื่อเงินกู้)
1.สินเชื่อรถช่วยได้มีข้อดี หรือได้เปรียบกว่าที่อื่นอย่างไร ?
-สามารถเลือกการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเหมือนสินเชื่อบ้าน คือลูกค้าสามารถจ่ายค่างวดได้มากกว่าปกติเพื่อลดเงินต้นลง ซึ่งจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามเงินต้นที่ลดลงด้วยเช่นกัน

ขณะที่สินเชื่อประเภทเดียวกันของบางบริษัทจะคิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rateหรือดอกเบี้ยแบบคงที่อย่างเดียว ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนในสัญญาเช่าซื้อ และไม่สามารถลดเงินต้น หรือดอกเบี้ยได้เลย(สินเชื่อเงินกู้)

ซึ่งการเลือกคิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ชัดเจน ไม่ต้องเสี่ยงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับสูงมากขึ้นจนทำให้เกิดความเดือดร้อนและทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต(สินเชื่อเงินกู้)

2.เกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพรถ หรืออายุรถหรือไม่ ?
-การประเมินราคารถยนต์คันที่นำมาขอสินเชื่อ จะประเมินตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมกับสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน(สินเชื่อเงินกู้)

3.สามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้ไหม ?(สินเชื่อเงินกู้)
-สามารถทำได้ โดยลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่างวดเป็นรายงวดจนครบตลอดทั้งสัญญาเช่น ค่างวด 10,000 บาท เป็นจำนวน 48 งวด เป็นต้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสามารถจ่ายชำระเกินกว่าค่างวดได้ เพื่อเป็นการลดต้นลดดอก แต่ไม่สามารถจ่ายชำระเป็นเงินจำนวนที่ต่ำกว่าค่างวดได้(สินเชื่อเงินกู้)

แหล่งที่มา :kasikornleasing.com