สรุปครบ! ‘เราชนะ – ม.33 เรารักกัน’

สรุปครบ! ‘เราชนะ – ม.33 เรารักกัน'(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

สรุป “เราชนะ” VS “ม.33 เรารักกัน” ทบทวนสิทธิ พร้อมเปิดขั้นตอนและไทม์ไลน์การยื่นทบทวนอย่างไรบ้าง? และจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่? เกาะติดความคืบหน้ามาตรการ “เราชนะ” และ “ม.33 เรารักกัน”

ซึ่งขณะนี้มีทั้งกลุ่มที่ได้รับสิทธิและรับเงินเยียวยาที่มีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ไปบ้างแล้ว รวมถึงยังมีการเปิดรับลงทะเบียนให้กับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

กลุ่มที่ไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพฯหลักในการรับเงินจากมาตรการและช่องทางในการใช้สิทธิวงเงินซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ขณะเดียวกันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาลงทะเบียน

เข้าร่วมมาตรการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และคนที่ลงทะเบีนมาตรการ ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้ว พบว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขที่แต่ละมาตรการกำหนดไว้(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ซึ่งภาครัฐได้ออกมาช่วยเหลือด้วยการเปิดช่องทาง “ทบทวนสิทธิ” ทางเว็บไซต์ให้สามารถเข้าไปยื่นคำร้องขอรับสิทธิได้ และจะมีการประกาศผลอีกครั้งหนึ่ง สรุปรวบเงื่อนไข ขั้นตอน และไทม์ไลน์ การทบวนสิทธิเราชนะ

และทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ไว้ที่นี่ดังนี้ ทบทวนสิทธิ “เราชนะ” เงื่อนไขมาตรการ “เราชนะ” ที่ทำให้บางคนตกเกณฑ์สำหรับมาตรการเราชนะนั้น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิไว้ 7ข้อหลักๆได้แก่(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

1.ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ

ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทสำหรับมาตรการเราชนะ ได้ปิดระบบการยื่นทบทวนสิทธิไปแล้วทั้ง 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดและไทม์ไลน์ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1.ทบทวนสิทธิรอบ 1 1.1 เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.พ.2564 1.2ประกาศผลเมื่อวันที่ 4 มี.ค.25641.3ระบบเริ่มโอนเงินงวดแรกเข้าแอพฯเป๋าตังแล้วเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

2.ทบทวนสิทธิรอบ 2 2.1เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค.2564 2.2ประกาศผลวันที่ 19 มี.ค.2564 2.3รับวงเงินเยียวยาเข้าแอพฯเป๋าตัง ในวันที่ 25 มี.ค.2564

3.กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน 300,000 บาท 3.1ระบบเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค.25643.2ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายได้ภาษีปี
2563(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ทางออนไลน์ของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน ซึ่งต้องดำเนินการไม่เกินวันที่ 8 มี.ค.2564 3.3ประกาศผลวันที่ 19 มี.ค.2564 3.4รับวงเงินเราชนะในวันที่ 25 มี.ค.2564 ทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิมาตรการเราชนะทั้งหมดสามารถใช้จ่าย

ซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการได้จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 พ.ค.2564 ทบทวนสิทธิ “ม.33 เรารักกัน” เงื่อนไขหรือคุณสมบัติมาตรการ ม.33 เรารักกัน ที่อาจทำให้หลายคนไม่ได้สิทธิ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563)ทั้งนี้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 และเมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ระบบเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

จนถึงวันที่ 28 มี.ค.2564 โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้ – 15-28 มี.ค.2564 : ระยะเวลาเปิดให้ยื่น “ทบทวนสิทธิ”(สำหรับผู้ที่เช็คสิทธิครั้งแรกแล้วพบว่า”ไม่ได้รับสิทธิ”) – 5 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 :ให้เข้า “ตรวจสอบสถานะ” สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ *ปรับขยายกรอบเวลาใหม่ 5-11 เม.ย.2564 : หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะต้องรอรับเงินวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บาท – 12 เม.ย.-31 พ.ค.2564:หากกดยืนยันตัวตนในช่วงนี้ จะได้รับเงินในวันนั้นทันที จำนวน 4,000 บาททั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการ ม.33 เรารักกัน สามารถใช้สิทธิวงเงินซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัย หรือติดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอพฯ เป๋าตัง สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการสอบถามเกี่ยวกัคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอดไลน์ “Krungthai Connext” โดยสามารถทักแชท และพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามได้เลย(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)