‘ออมสิน OD Happy life’ กู้ง่าย ให้ได้ทุกคน

‘ออมสิน OD Happy life’ กู้ง่าย ให้ได้ทุกคน

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค)

อีกหนึ่งในรายการสินเชื่อ ที่ทางธนาคาร ออมสิน ได้ทำการเปิดให้มีการกู้ยืมภายในปี 2564 นี้ กับ สินเชื่อ OD Happy Life หลังจากที่บรรดามาตรการช่วยเหลือในรูปแบบสินเชื่อ ของทางธนาคาร ออมสิน(สินเชื่อเงินกู้)

ได้ทำการหมดลงไปเนื่องมีผู้ทำการขอรับเป็นจำนวนมาก ทาง The Thaiger จึงได้มีการนำเสนอทางเลือกอีกทางให้แก่ผู้คนที่มีความต้องการในการกู้ยืมเงินภายในปี 2564 นี้ โดยหนึ่งในทางเลือกที่ว่านั้นก็คือ(สินเชื่อเงินกู้)

สินเชื่อ OD Happy Life โดยรายละเอียดของตัวสินเชื่อนั้นมีด้วยกันดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ จำนวนเงินที่เปิดให้กู้ 1.ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สินเชื่อเงินกู้)

โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ 2.โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด 3.โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงิน(สินเชื่อเงินกู้)

เกินบัญชีของสินเชื่อชีวิตสุขสันต์และวงเงินสินเชื่อ OD Happy life เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ดอกเบี้ย : เป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (สินเชื่อเงินกู้)

ระยะเวลาในการชำระสินเชื่อ : พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี รายละเอียดในการสมัครสินเชื่อ คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ 1.บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (สินเชื่อเงินกู้)

และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย 2.ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ 3.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 4.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร(สินเชื่อเงินกู้)

หลักประกันในสินเชื่อ 1.เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน 2.ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว(สินเชื่อเงินกู้)

3.ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม 4.ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง5.กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ (สินเชื่อเงินกู้)

ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ(สินเชื่อเงินกู้)

การถอนไว้ให้ธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115 ธนาคารออมสิน หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Government Saving Bank แปลตรงตัวว่า ธนาคารออมทรัพย์ของรัฐบาล (สินเชื่อเงินกู้)

สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของธนาคารได้เป็นอย่างดี เพราะเท่ากับว่าตราบใดที่มีรัฐบาลบริหารประเทศธนาคารออมสินจะไม่มีวันล้มอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารออมสินยังเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ขานรับนโยบาย(สินเชื่อเงินกู้)

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลโดยตรง โดยเฉพาะนโยบายการคลังที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารนโยบาย ทำให้ทุกครั้งที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ธนาคารออมสินจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ ออกมามากมาย เช่นกัน (สินเชื่อเงินกู้)

แหล่งที่มา: www.gsb.or.th , www.bkklovehoro.com