‘ธ.ไทยเครดิต’ เปิดรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 0%

‘ธ.ไทยเครดิต’ เปิดรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 0%

รีไฟแนนซ์บ้าน ต้องที่ ธนาคารไทยเครดิต สำหรับผู้ที่มีบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ คุณสมบัติผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วม บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-65 ปี

กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปและมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี *อัตราดอกเบี้ย MRR

อ้างอิงตามประกาศธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี) **วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรณีทำ MRTA ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย ***วงเงินกู้อเนกประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

กรณีทำ MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.50% หากมีการยกเลิกประกันภายหลังทำสัญญาอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีก 0.50% และเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปชำระคืนเงินต้น เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น สำเนาบัตรประชาชน

/ ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส , สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด) , สำเนาสัญญาเงินกู้และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด พนักงานประจำ สลิปเงินเดือนล่าสุดตั้งแต่ 2 เดือน

หรือหนังสือรับรองเงินเดือน , สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน อาชีพอิสระ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเอกสารแสดงรายได้ เช่น เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50 ทวิ, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด เจ้าของกิจการ

ทะเบียนการค้า หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้ สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี) รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

*อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี) **วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรณีทำ MRTA ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย ***วงเงินกู้อเนกประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

กรณีทำ MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.50% หากมีการยกเลิกประกันภายหลังทำสัญญาอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีก 0.50% และเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปชำระคืนเงินต้น จุดเด่น ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี , ลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย,

มีเงินเหลือใช้ ชีวิตมีความสุข ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด เริ่มก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพสินทวี จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ซื่อตรงและความเชื่อมั่น ที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ดังนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2523 และ 2 กรกฎาคม 2524 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพสินทวี จำกัด และบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไพบูลย์เคหะ จำกัด จากนั้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526

ได้จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันตามขอบเขตธุรกรรมของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด

ได้ขออนุญาตดำเนิน การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ จัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ตามหนังสือ ที่ กค.1004/364 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์

และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 พร้อมดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ในนาม “ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด”