‘เราชนะ’ รับทีเดียว 7,000 เงินเข้าวันไหน

‘เราชนะ’รับทีเดียว 7,000 เงินเข้าวันไหน (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ติดตามอัพเดท “เราชนะ” ตรวจสอบสถานะ 4 กลุ่ม ผลทบทวนสิทธิ์ เช็ครับทีเดียว 7,000 เงินเข้าวันไหน มาตรการแจกเงิน “เราชนะ”

ดำเนินการต่อเนื่อง โดยรัฐบาลสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท ซึ่งยอดมูลค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า (ข่าวการเงินแและสินเชื่อ)

130,207 ล้านบาท หรือ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งระยะเวลาโครงการดำเนินการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกสัปดาห์

และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ ความคืบหน้า กรณีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรอง (ข่าวการเงินแและสินเชื่อ)

คุณสมบัติของโครงการเราชนะ เนื่องจากเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนั้น กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนกลุ่ม

ดังกล่าวสามารถทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา (ข่าวการเงินแและสินเชื่อ)

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าว ที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” ในเว็บไซต์ข้างต้น ต้องดำเนินการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ (ข่าวการเงินแและสินเชื่อ)

แต่ไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถทราบผลการพิจารณาการขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีดังกล่าว

ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรณี ประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 (ข่าวการเงินแและสินเชื่อ)

และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่25 มีนาคม 2564

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข่าวการเงินแและสินเชื่อ)

แหล่งที่มา : www.bangkokbiznews.com