สินเชื่อ ‘การศึกษา กสิกร’ พาสู่ความสำเร็จ

สินเชื่อ ‘การศึกษา กสิกร’ พาสู่ความสำเร็จ

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา ธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้มีสัญชาติไทยสามารถกู้ยืมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้ตั้งแต่ระดับดับปริญญาตรี ปริญญาโท ตลอดจนถึงปริญญาเอก
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

หรือแม้ประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันที่ทางธนาคารได้กำหนดรับรองไว้ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาสามารถขอกู้ยืมได้เองในกรณีที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป หรือหากอายุไม่ถึงก็สามารถให้ผู้ปกครอง
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

Group of asian students in uniform studying together at classroom

หรือญาติผู้สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ตามกฎหมายเป็นผู้ขอกู้แทนได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ตัวผู้ขอกู้จะต้องมีรายได้เป็นประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป และจะขอกู้เป็นจำนวนเงินได้ในอัตราร้อยละ 80
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ของค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรการศึกษา แต่สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท ส่วนการผ่อนชำระเงินคืนคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan for Education) สินเชื่อเพื่อการศึกษา จาก ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ให้การศึกษาไม่สะดุด
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในทุกระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ตามที่สถาบันการศึกษารับรอง โดยสินเชื่อนี้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เป็นสินเชื่อที่ใช้บุคคลเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในการค้ำประกัน รายละเอียดมีอะไรบ้าง มาดูกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– สินเชื่อเพื่อการศึกษา ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท ด้วยเวลาผ่อนชำระนาน 5-7 ปี (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
– อัตราดอกเบี้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอก MRR +4% ต่อปี ซึ่งจะเป็นการคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินคงค้าง ไม่ได้คิดจากเงินที่ให้กู้ยืม เรียกว่าประหยัดและคุ้มค่ามากสำหรับสินเชื่อเพื่อการศึกษาตัวนี้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
– ให้คุณสะดวกขึ้น โดยนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายเป็นครั้งๆ โดยที่จำนวนเงินในการเบิกถอนนั้นจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามที่ระบุในใบเสร็จ หลังจากนั้น คุณจะได้รับเงินดังกล่าวผ่านการ
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคุณ และสามารถผ่อนชำระคืนได้ด้วยการหักบัญชีออมทรัพย์เช่นกัน ซึ่งจะหักทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan for Education) จาก ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ให้ทุกก้าวของคุณสำเร็จได้ง่ายขึ้น (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
วงเงินให้กู้ยืมสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan For Education) 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ลักษณะการเบิกเงินสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan For Education) (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)
หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว สามารถใช้บริการได้โดยการนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายเป็นคราวๆ ไป ซึ่งจำนวนเงินสำหรับการเบิก- ถอนต่อครั้งจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ตามที่ระบุในใบเสร็จดังกล่าวเท่านั้น จากนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินจำนวน ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ต่อไป
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

วิธีการผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan For Education) ธนาคารจะหักบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan For Education) อัตราดอกเบี้ย : คิดอัตรา MRR + 4% ต่อปี
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจากยอดเงินคงค้าง ไม่ได้คิดจากเงินให้กู้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

วงเงินกู้ระยะเวลาการกู้สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan For Education) สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ระยะเวลาการกู้ 5-7 ปี
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

คุณสมบัติของผู้ศึกษา (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– มีสัญชาติไทย
– ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้ศึกษา หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือญาติของผู้ศึกษา(ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้)
– อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
– ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
– อายุงานของผู้กู้ ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เอกสารประกอบการสมัครของผู้กู้ (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– ชุดใบสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน
– สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาในคณะที่จะศึกษาจากมหาวิทยาลัย ( ถ่ายสำเนาจากเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือ Down Load จากอินเตอร์เน็ต หรือเอกสารอื่นที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย)
– ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา อายุไม่เกิน 1 เดือน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
– สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าแรกของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
– แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– มีสัญชาติไทย
– ข้าราชการระดับซี 5 (หรือเทียบเท่า) หรือ นายทหารยศพันตรีขึ้นไป ที่มีเงินเดือน 15,000.- บาท ขึ้นไป หรือ พนักงานบริษัทที่มีเงินเดือน 20,000.- บาท
ขึ้นไป หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีรายได้สุทธิ สูงกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้ 2.5 เท่า
– มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เอกสารประกอบการสมัครของผู้ค้ำประกัน (ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
– สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
– สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
– แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

แหล่งที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/