ขยายเวลาเพิ่ม!เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

ขยายเวลาเพิ่ม!เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 1 หมื่น และ 5 หมื่น ไม่ต้องใช้คนค้ำ! (เงินกู้สินเชื่อ)

(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยิม บริจาค)

ออมสินปล่อยสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ส่วนกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือนธนาคารออมสิน ได้เปิดโครงการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (เงินกู้สินเชื่อ)

เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ สำหรับโครงการนี้เป็นการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (เงินกู้สินเชื่อ)

ของธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินกู้สินเชื่อ)

ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจำหรือเกษตรกรรายย่อย รายละเอียดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมีดังนี้ (เงินกู้สินเชื่อ)

1.โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน (เงินกู้สินเชื่อ)

หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ขณะนี้ยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท สินเชื่อฉุกเฉินผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (เงินกู้สินเชื่อ)

-ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 -เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน -มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ -ไม่ต้องใช้หลักประกัน (เงินกู้สินเชื่อ)

2.ส่วนโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี (เงินกู้สินเชื่อ)

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผู้กู้ต้องมีคุณบัติดังนี้ -ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 -เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ -มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ (เงินกู้สินเชื่อ)

-ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ www.gsb.or.th/personals/loanspt/ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 (เงินกู้สินเชื่อ)

ธนาคารออมสินเปิดให้กู้รายละ 5 หมื่น ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน รอบนี้กู้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoได้ (เงินกู้สินเชื่อ)

สำหรับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระ ยังสามารถยื่นกู้ได้ โดยจำกัดวงเงิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท (เงินกู้สินเชื่อ)

ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน โดยรอบนี้สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อทางข้อความ (SMS) (เงินกู้สินเชื่อ)

และระบบการแจ้งเตือน บนแอปฯ MyMo ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้กู้จะต้องยืนยันทำสัญญาเงินกู้ ในรูปแบบ e-Contract ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่อนุมัติ (เงินกู้สินเชื่อ)

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com