‘เงินอุดหนุนบุตร’ เข้าบัญชีผู้ปกครองแล้ววันนี้

‘เงินอุดหนุนบุตร’ เข้าบัญชีผู้ปกครองแล้ววันนี้

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร เผยโอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีผู้มีสิทธิแล้ววันนี้ 10 มี.ค. 64โครงการเงินอุดหนุนบุตร โพสต์ข้อความระบุถึงการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร 2564 โดยระบุรายละเอียดดังนี้

วันนี้มีการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันที่ 10 มีนาคม 2564 รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนบุตรก่อนนะคะ

เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้วค่ะ เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร (รายเดิม) ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนบุตร ภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2564

จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตรคือตัวเดียวกันหรือไม่ คำถามที่แม่ ๆ ถามกันบ่อย คือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตรคือตัวเดียวกันหรือไม่

ขอตอบตรงนี้เลยว่า อยู่คนละส่วนกันค่ะ แล้วก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันด้วย โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีเงื่อนไขว่า

เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเป็นเด็กสัญชาติไทย บิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

และไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ นั่นหมายความว่า ต้องไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม

ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

หรือต่ำกว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปีโดยนํารายได้ของสมาชิก ทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจํานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย

บิกกรณีคลอดบุตรจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อครั้ง เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน (คิดจากฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ฐานสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท) ทั้งนี้ การใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

แต่หากมีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ต่อมาแท้งบุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายและ เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้ เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดหรือไม่ถือเป็นกรณีคลอดบุตร