‘เราชนะ’ ประกาศผล ‘ทบทวนสิทธิ์’ รอบ 2 วันนี้!

‘เราชนะ’ ประกาศผล ‘ทบทวนสิทธิ์’ รอบ 2 วันนี้! (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

“เราชนะ” เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ประกาศผล “ทบทวนสิทธิ์” รอบ 2 แล้ว วันนี้ พร้อมอธิบายวิธีเช็คสิทธิ์ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน เตรียมรับโอนเงิน 7,000 บาท วันที่ 25 มีนาคม 2564 นี้
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 2 ผ่านโครงการเราชนะ ที่เปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com โดยความคืบหน้าล่าสุด (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ แล้วไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ซึ่งกระทรวงการคลัง เปิดโอกาสให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้ง รวมทั้งกลุ่มผู้มีแอพลิเคชัน เป๋าตัง
ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะ การยื่นทบทวนสิทธิได้แล้วในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันถึง คุณลักษณะในการคัดกรองผู้รับสิทธิมาตรการเราชนะครั้งนี้นั้น มี 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ เกณฑ์การพิจารณา ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ รอบ 2
1. การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 2. การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

3. การเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการ ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ รอบ 21. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com 2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ หรือ คลิกที่นี่ 3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่
– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย – วัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี) 4. จากนั้นกดตรวจสอบสถานะ ก็จะทราบผลการคัดกรองจากมาตรการ เราชนะ (ข่าวการเงินและสินเชื่อ)

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติมาตรการ เราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122(ข่าวการเงินและสินเชื่อ)
แหล่งที่มา :www.bangkokbiznews.com