5’สินเชื่อ’ แบงก์ออมสิน กู้ได้ถึง มิ.ย. 64

5’สินเชื่อ’ แบงก์ออมสิน กู้ได้ถึง มิ.ย. 64

(ข่าวประกันภัย / จำนอง / เงินให้กู้ยิม / บริจาค)

รายละเอียดพร้อม! “ออมสิน” เปิดให้กู้ “สินเชื่อ” 5 โครงการ สำหรับประชาชน SMEs และ ผู้ประกอบการรายย่อย เยียวยาโควิดรอบ2 (เงินกู้สินเชื่อ)

ลงทะเบียนขอกู้ได้ตั้งแต่ 15 ม.ค. – 30 มิ.ย.64 “ธนาคารออมสิน” เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินใต้กำกับกระทรวงการคลัง ที่ขานรับนโยบายรัฐ (เงินกู้สินเชื่อ)

ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ “โควิด-19” สำหรับการระบาดในระลอกใหม่นี้ “ออมสิน” ได้ขยายระยะเวลาการให้ “สินเชื่อ” 5 โครงการ ที่บางโครงการเคยปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว (เงินกู้สินเชื่อ)

กลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้ รวม “สินเชื่อ” ธนาคารออมสินที่จะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียน 15 ม.ค. 64 ไปจนถึง 30 มิ.ย. 64(เงินกู้สินเชื่อ)

หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ (เงินกู้สินเชื่อ)
1. สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น (เงินกู้สินเชื่อ)

– สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี (เงินกู้สินเชื่อ)
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) (เงินกู้สินเชื่อ)
– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
– ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– วงเงินสินเชื่อ: 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
– การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
– ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
– หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” (เงินกู้สินเชื่อ)

– เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี (เงินกู้สินเชื่อ)
– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (เงินกู้สินเชื่อ)
– ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี (เงินกู้สินเชื่อ)
– ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ (เงินกู้สินเชื่อ)
– ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน (เงินกู้สินเชื่อ)
– ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ (เงินกู้สินเชื่อ)

เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก (เงินกู้สินเชื่อ)
– วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (เงินกู้สินเชื่อ)
– ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
– ไม่ต้องค้ำประกัน
– ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด (เงินกู้สินเชื่อ)

3. SMEs มีที่ มีเงิน คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน”

– เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (เงินกู้สินเชื่อ)
เงื่อนไขสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

– วงเงินรวมของโครงการ 10,000 ล้านบาท
– วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ (เงินกู้สินเชื่อ)
โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย โดยใน กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท (เงินกู้สินเชื่อ)
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
– ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี(เงินกู้สินเชื่อ)

4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว (เงินกู้สินเชื่อ)

– ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน(เงินกู้สินเชื่อ)
– ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ (เงินกู้สินเชื่อ)
– ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 (เงินกู้สินเชื่อ)
– ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด (เงินกู้สินเชื่อ)

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance) เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว (เงินกู้สินเชื่อ)

– วงเงินโครงการรวม 5,000 ล้านบาท
– วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี
– หลักประกัน บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน
– ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย (เงินกู้สินเชื่อ)

– เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain เงื่อนไขสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย(เงินกู้สินเชื่อ)
– วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้าน คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
– อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
– วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท

แหล่งที่มา : https://www.gsb.or.th/