กู้สินเชื่อ 10,000บ.ไม่มีดอกเบี้ย

กู้สินเชื่อ 10,000บ.ไม่มีดอกเบี้ย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อมูลหนึ่งในความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อเยียวยาโควิด ให้กับ ผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -สินเชื่อ

ได้ออกมาตรการ “ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)” ขึ้น เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th ได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

ทั้งนี้มาตรการ “ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)” มีรายละเอียดหลักๆ ไว้ 4 ข้อ คือ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีผู้ค้ำประกันเปิดให้บริการยื่นกู้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ใครได้สิทธิบ้าง ผู้มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้

ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

เอกสารใช้ในการขอกู้ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับ “ผู้พิการ” บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง) -สินเชื่อ

รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินแผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้) เอกสารที่ต้องใช้สำหรับ “ผู้ดูแลคนพิการ” ที่ใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ -ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ -สินเชื่อ

หรือ หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการเอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่คำร้อง และให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือหากมีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์คนพิการประจำจังหวัด