สินเชื่อ ‘ธ.ไทยเครดิต’ พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดกู้ได้

สินเชื่อ ‘ธ.ไทยเครดิต’ พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดกู้ได้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คุณสมบัติผู้สมัคร บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของลูกค้าสินเชื่อจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรฐกิจต่อผู้คนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานที่มีรายได้ประจำธนาคารได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าสินเชื่อ เพื่อหามาตรการความช่วยเหลือที่เหมาะสม – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยธนาคารได้จัดให้เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าสินเชื่อธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Home for Cash) สินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้อีกครั้ง”
รอย ออกุสตินัส กุนารา – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังต่อไปนี้ 1. ลดภาระการผ่อนชำระหนี้ และ/หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 31 ธ.ค. 64) ปรับลดจำนวนเงินค่างวดในการผ่อนชำระ และ/หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน ชะลอการชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย เป็นการชั่วคราว – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

2. การตีโอนทรัพย์หลักประกันชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 31 ธ.ค. 64) ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดินเหลือ 0.01% 3. การชะลอการชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 30 มิ.ย. 64) ชะลอการชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ระยะเวลาการชะลอการชำระหนี้ ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทาง Call Center โทร 02 697 5454 หรือสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –