กรมบัญชีกลาง เปลี่ยนวันโอนเงินสงกรานต์-ข่าวสินเชื่อ

รีบเช็ก! ผู้สูงอายุ-พิการ-อุดหนุนบุตร กรมบัญชีกลาง’ เตรียมรับ 600-1.000 ช่วงสงกรานต์

 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งการโอนเงินช่วยเหลือ ในส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) และเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2564

กรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เงินค่าป่วยการ อสม. อสส. ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน **แต่เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย. 64 และวันที่ 15 เม.ย. 64 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ จึงจ่ายวันที่ 9 เม.ย. 64

ซึ่งโดยปกติแล้ว กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน และดำเนินการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

แต่เนื่องจากวันที่ 10 และ 15 เมษายน 2564 ตรงกับช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงโอนเงินล่วงหน้าให้ก่อน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

สำหรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะโอนให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนในวันทำการ ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ทางภาครัฐจะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการ โดยจะจ่ายตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80-59 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท

ขณะที่ เบี้ยผู้พิการ สำหรับในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิม 800 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ให้กับผู้พิการ 2 กลุ่ม ดังนี้- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

1.ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

2.ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
ทั้งนี้สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน ตามเดิม- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ในส่วนของ เงินอุดหนุนเด็ก คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยเป็นการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →