เงินอุดหนุนบุตร เม.ย เข้าแล้ว (ข่าวสินเชื่อ)

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท! เดือนเมษายน 2564 เข้าแล้ววันนี้ ใครได้บ้าง เช็กที่นี่

 

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันนี้ มีผู้ที่ได้รับสิทธิจำนวน 2,115,640 ราย

ใครบ้างที่ได้เงินอุดหนุนบุตร

– ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

– ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

– เข้าเว็บไซต์ csgcheck.dcy และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4. กดค้นหาข้อมูล

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

คุณสมบัติการร่วมโครงการ

– ผู้ปกครองจะต้องมีสัญชาติไทย
– เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ และเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
– เด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
– อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนแต่ละพื้นที่

– กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
– เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
– ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

 

 

 

 

5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง

6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

8. สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวัน-เวลาราชการ) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →