‘สินเชื่อบ้านนิวโฮม’ จาก ‘ธ.อ.ส.’ กู้3ล้าน ผ่อนนาน 40 ปี (ข่าวสินเชื่อ)

วงเงิน 3 ล้าน กู้ซื้อบ้าน ดอกไม่บานปลาย
‘ธ.อ.ส.’ เปิดสินเชื่อ ‘บ้านนิวโฮม’ อนุมัติง่ายใช้แค่บัตรประชาชน

ระยะเวลายื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด โดยหลักประกันที่นำมาขอกู้ต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน วงเงินกู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.5 ล้านบาทวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ
หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – เดือนที่ 1 – 6 = 1.99% ต่อปี
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

– เดือนที่ 7 – 12 = 2.80% ต่อปี ปีที่ 2 = MRR – 3.15% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR – 2.65% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญ
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี – กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร
ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม คุณสมบัติ เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เอกสาร เอกสารส่วนบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 ทุกหน้า หมายเหตุ **
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกเพื่อดูแหล่งที่มาของข่าว