‘สินเชื่อสมาร์ทแคช’ ชำระดีมีวงเงิน รับ 50,000 จาก ‘ธ.ก.ส.’ (ข่าวสินเชื่อ)

รับถ้วนหน้า 50,000 สินเชื่อแก้หนี้ ชำระดีมีวงเงิน
เปิดวิธีสมัคร ‘สินเชื่อสมาร์ทแคช’ เงินกู้ล้างหนี้นอกระบบ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน
Smart Cash ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด 50,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกัน
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไป
คราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญาเงินกู้ ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์
ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับหลักประกันเงินกู้ที่ดินจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง บุคคล 2 คน
ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาทโดยขณะนี้ได้เปิดให้ยื่นกู้แล้ว
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามโทร Call Center 02-5550555
สำหรับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของ ธ.ก.ส. ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2547 โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวที่มีปัญหาหนี้สินนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ ทั้งนี้
– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

จนถึงปัจจุบัน สามารถจ่ายเงินกู้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 377,252 ราย จำนวนเงิน 36,619.20 ล้าน
บาท การดำเนินโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนนี้จะช่วยป้องกันและทำให้การแก้ไข
ปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรและครอบครัวประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อล้างหนี้นอกระบบ รายละ 5 หมื่นบาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว