ธ.ก.ส. ช่วยเหลือเกษตรกรปล่อยดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

ธ.ก.ส. ร่วมกรมปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือ ล้านละร้อย

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง นั้น ปัจจุบัน ธ.ก.ส. เล็งเห็นว่าโคเนื้อได้รับ
ความนิยมในการบริโภค อีกทั้งมีราคาขายที่สูงขึ้นกว่าในอดีต จึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกร
หันมาเลี้ยงโคขุนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
์- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ธ.ก.ส. และกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุน
ให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะให้ความรู้ในการเลี้ยงที่
เป็นมาตรฐานโดยกรมปศุสัตว์ควบคู่กับการจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยแผนธุรกิจดังกล่าวแสดงให้เห็นที่มาของโครงการ
โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการจัดการ แผนการเงิน
แผนการผลิต แผนการตลาด โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เช่น มีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย มีการจัดสรรประโยชน์เพิ่มให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน เป็นต้น
์- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุน
สินเชื่อตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นเพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้
โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้
กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) กรณีค่าลงทุน
ไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้
ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท
์- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 104 แห่ง และ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อ
ไปแล้วกว่า 417 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ
หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู๋
์- ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว