‘ประกันรายได้เกษตรกร’ รอบล่าสุด-สินเชื่อเงินกู้

‘ประกันรายได้เกษตรกร’ รอบล่าสุด-สินเชื่อเงินกู้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ “เงินประกันราคาข้าว” ซึ่งชาวนาบางรายยังคงติดตามความคืบหน้า เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจาก -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แม้ว่า กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา มติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 22-28 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ราคาประกัน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,781.50 บาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,570.54 บาท สำหรับ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ราคาชดเชย ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 218.50 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 429.46 บาท อย่างไรก็ตาม -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ล่าสุด ผู้สื่อข่าว ได้รับรายงานจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ต่างจังหวัดว่า บางรายเฝ้ารอเงินประกันรายได้เกษตรกรมานาน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เพิ่งได้รับเงินแต่ได้ไม่ครบตามจำนวนที่อยากประกันราคาฯ อ้างว่าเงินหมดแล้ว ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลในเรื่องนี้ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่ยังมีบางรายในพื่นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ยังไม่ได้เงินยังคงเฝ้ารออยู่ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930088