ยืมเงิน 10000 จ่ายดอกเบี้ย 10 บ.(ข่าวสินเชื่อเงินกู้)

ยืมเงิน 10000 จ่ายดอกเบี้ย 10 บ.(ข่าวสินเชื่อเงินกู้)

เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งข่าวดีกับเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้การระบาดระลอกใหม่(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน ขั้นตอนมีดังนี้… 1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ทั้งของตนเอง(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอก 2 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ – เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ – เลือกวงเงินขอสินเชื่อ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท – เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก – เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน / ราย 3 เดือน / 6 เดือน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

– เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ – เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้ – ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่ เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้) 3. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน – ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน – กดยืนยันการลงทะเบียน
(ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

4. รอการนัดหมายจากธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งการนัดหมายผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily หรือสแกน QR Code เช่นกัน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ขั้นตอนมีดังนี้… 1. ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน (เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ดังนี้.. หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว (กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน 4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ – เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ – เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

– เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก – เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน / ราย 3 เดือน / 6 เดือน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

– เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ – เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้ – เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน – ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน – กดยืนยันการลงทะเบียน (ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

6. รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ Call Center โทร. 02 555 0555 สำหรับรายละเอียดและหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สามารถอ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)