สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลจาก ‘SCB’

สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาลจาก ‘SCB’

สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล สมัครผ่านแอป SCB EASY ผ่อนสบายแสนละ 2,500 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ค้ำประกัน*

รายละเอียดสินเชื่อ เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส

ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างลงตัว (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน)ข อสินเชื่อทั่วไป

สมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน การขอสินเชื่อต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น ใบแจ้ง/ใบเสร็จค่าเล่าเรียน,

ใบสรุป/ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท (ตามเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย) เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เงื่อนไขการขอสินเชื่อและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลอัตรา 15% ต่อปี สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลผ่อนแสนละ 2,500 บาทต่อเดือน

คำนวณจาก กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15% ต่อปี

สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลสามารถ สมัครให้กับตนเอง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรโดยกำเนิด ของท่านเอง รวมถึง บิดา มารดาของคู่สมรส

การขอสินเชื่อต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น ใบแจ้ง/ใบเสร็จค่าเล่าเรียน, ใบสรุป/ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)