แจ้งวันโอนเงินก่อนกำหนด-สินเชื่อเงินกู้

แจ้งวันโอนเงินก่อนกำหนด-สินเชื่อเงินกู้

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งการโอนเงินช่วยเหลือ ในส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งโดยปกติแล้ว กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เบี้ยผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน และดำเนินการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่เนื่องจากวันที่ 10 และ 15 เมษายน 2564 ตรงกับช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงโอนเงินล่วงหน้าให้ก่อน ในวันที่ 9 เมษายน 2564-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วิธีลงทะเบียนรับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (กรณีต้องการรับเบี้ยยังชีพผ่านการโอนเข้าบัญชี) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุ ไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ได้รับเงินเมื่อไหร่ และเท่าไหร่ ? เบี้ยยังชีพจะได้รับเงินโอนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ทุก ๆ วันที่ 10 ของเดือน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่ถ้าวันที่ 10 ของเดือนไหน ตรงกับวันหยุดราชการ ทางภาครัฐจะโอนเงินให้ในวันทำการปกติก่อนวันที่ 10 โดยจำนวนเงินจะเป็นตามอัตราขั้นอายุ ดังนี้ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ ? ในตอนนี้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม–เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564–เดือนกันยายน 2565 -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ลงทะเบียนได้ที่ไหน ? กรณีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ สามารถไปยื่นได้ด้วยตนเอง -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ กรณีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือ สำนักงานเทศบาล ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อ่านมาถึงตรงนี้ หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถามว่า ถ้าได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมอยู่แล้ว ยังสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกมั้ย -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คำตอบคือสามารถลงทะเบียนได้ ตามอัตราขั้นอายุเลย ถ้าเริ่มรับบำนาญจากประกันสังคมตอนอายุ 55 ปี ในวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ก็สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ เท่ากับว่าได้รับเงิน 2 ทาง-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.sanook.com/money/826988/,https://www.moneybuffalo.in.th/