‘กรมการขนส่งทหารบก’ รับสมัครหลายอัตรา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘กรมการขนส่งทหารบก’ รับสมัครหลายอัตรา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ประกาศกรมการขนส่งทหารบก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 จํานวน 48 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย) – พลขับ จำนวน 27 อัตรา – ผช. นายสิบยุทธการ จำนวน 1 อัตรา – ผช. หัวหน้ารถ จำนวน 1 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 11 อัตรา (ชาย) – ช่างซ่อม ฮ. จำนวน 2 อัตรา – ช่างซ่อมโครงสร้าง จำนวน 2 อัตรา – ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 3 อัตรา – ช่างยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา – ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 7 อัตรา (ชาย) – เสมียน จำนวน 4 อัตรา – นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา – นายสิบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กลุ่มที่ 4 เสมียน จำนวน 1 อัตรา (หญิง) – เสมียน จำนวน 4 อัตรา การรับสมัครสอบ ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สำหรับ กรมการขนส่งทางบก เป็นกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในประเทศและระหว่างประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ และออกใบ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

อนุญาตขับรถ พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนและการใช้รถ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบกและในส่วนที่เกี่ยวกับ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ เฉพาะรถของพลเรือน และรถราชการ ไม่รวมถึงรถที่ใช้ในกิจการพิเศษของทหารและตำรวจ กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน และวางแผนให้มีการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอำนาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

3.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก 4.ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางบก 5.ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ในด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/