‘กลามโหม’ เปิดสอบบรรจุ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

‘กลามโหม’ เปิดสอบบรรจุ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 67 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

1.นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) 14 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 101 ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ และรัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 103 ประจำแผนกงานวินิจฉัย กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 104 ประจำแผนกคดีแพ่งและสัญญา กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 105 อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 106 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 107 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและโครงการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 108 นายทหารประจำโรงงาน โรงงานผลิตดินส่งกระสุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในทางเคมี, ทางเคมีอุตสาหกรรม และ ทางวิศวกรรมเคมี ปฏิบัติงานอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 109 ผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในทางการบัญชี ปฏิบัติงานถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 110 ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เพศชาย วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในทางวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 111 นายทหารเทคนิค แผนกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์, (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ทางความมั่นคงทางระบบ สารสนเทศ, ทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 112 นายทหารเทคนิค แผนกดาวเทียมสื่อสาร กองปฏิบัติการ ศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

โทรคมนาคม, โทรคมนาคม, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทาง วิศวกรรมไฟฟ้า, ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม, ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทางเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิ สารสนเทศ, ทางภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์, ทางการสื่อสาร, ทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 113 ประจำแผนกประมาณการและสถิติ กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์, ทาง สถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรมภายใน, ทางภูมิสถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรมไทย ปฏิบัติงานถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 114 ทันตแพทย์ กองทันตกรรม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง จากทันตแพทยสภา ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

2.นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) 8 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 201 พลขับรถ กองกลาง สำนักพัฒนาระบบราชการทหาร เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 202 เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา กองความร่วมมืออาเซียน สำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 203 เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล กองกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. คุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 204 ผู้ช่วยนายทหารพยาบาล แผนกบริการ กองกลาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิผู้ช่วยพยาบาล, นายสิบพยาบาลทุกเหล่าทัพ ปฏิบัติงานอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 205 ช่างเทคนิค โรงงานการซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวส. ทางช่างไฟฟ้ากำลัง, ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, ทางช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 206 นายสิบส่งกำลัง กองจัดหา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส.ทางพาณิชยการ, ทางการบัญชี, ทางการขาย, ทางการเลขานุการ, ทางคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ทางการจัดการ, ทางการจัดการทั่วไป, ทางการบริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานอำเภอเมือง ลพบุรี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 207 เสมียนการเงิน สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือ ปวช./ปวส. ทางการบัญชี, ทางการเงิน ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-รหัสตำแหน่ง 208 ช่างก่อสร้าง แผนกสร้างและซ่อมสิ่งปลูกสร้าง กองก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวส. ทางช่างประปา, ทางช่างโยธา, ทางช่างก่อสร้าง ปฏิบัติงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

3.พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-พนักงานธุรการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม./นนทบุรี/ลพบุรี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-พนักงานบริการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม./นนทบุรี/ลพบุรี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-พนักงานพัสดุ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงานนครสวรรค์ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-ลูกมือช่าง เพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม. (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-พนักงานโรงพิมพ์ เพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม. (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-พนักงานบริการอุตสาหกรรม วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม. (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม. (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/