เปิดสิทธิ์ ‘บัตรคนจน’ ครึ่งหลังเดือน เม.ย. -สินเชื่อเงินกู้

เปิดสิทธิ์ ‘บัตรคนจน’ ครึ่งหลังเดือน เม.ย. -สินเชื่อเงินกู้

ในเดือนเมษายน 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 6 รายการ โดย 3 รายการแรกโอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน สำหรับช่วงที่เหลือของเดือนเมษายน มีความช่วยเหลืออะไรอีกบ้าง? (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เช็ค “บัตรคนจน” พร้อมกัน! เช็ค “บัตรคนจน” มีความช่วยเหลืออะไรอีก สำหรับช่วงเวลาที่เหลือในเดือนเมษายน 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความช่วยเหลืออีก 3 รายการ ดังนี้ วันที่ 18 เมษายน 2564 (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

1. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิล (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ -กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) -ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

2. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

แล้ว เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากด (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ -กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 3. เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

คือ 1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้ นอกจากความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ถ้าหากผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายใดที่มีวงเงินเยียวยา จาก โครงการเราชนะ เหลืออยู่ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ก็สามารถใช้จ่ายต่อได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วิธีเช็คสิทธิ “บัตรคนจน” ปี 2564 สำหรับผู้ที่ต้องการเช็คสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการอื่น ๆ จากภาครัฐ สามารถ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ดำเนินการได้ง่าย ๆ ผ่าน เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 1.เข้าเว็บไซต์ e-Social Welfare ที่นี่ 2.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

“ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่ 3.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” 4.หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่น กรณีนี้เป็นผู้ได้รับสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีความช่วยเหลือจากบัตรฯ คือ ค่าก๊าซหุงต้ม, ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (เงินซื้อสินค้า), ค่าโดยสารรถทัวร์ บขส. และค่าโดยสารรถไฟ แต่หาก ไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความว่า ไม่พบสิทธิ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/