สำนักงาน กศน. รับสมัครข้าราชการ -สินเชื่อเงินกู้

สำนักงาน กศน. รับสมัครข้าราชการ -สินเชื่อเงินกู้

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัคร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา 7. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

8. ตำแหน่ง มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 9. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 10. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา 12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา 13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

14. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 15. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา 16. ตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

17. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วงโมง ไม่เว้นวัน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com/ *ผ่านหรือไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ.ก็สมัครได้ สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ สำหรับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (อังกฤษ: Office of the Non-Formal and Informal Education : NFE) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หน้าที่ดูแลรับ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย การศึกษาผู้ใหญ่ เริ่มมีอย่างเป็นทางการในปี 2483 โดยรัฐบาลในขณะนั้น ได้ให้มีการจัดตั้ง “กองการศึกษา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ผู้ใหญ่” สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรง และได้ริเริ่มโครงการรณรงค์การรู้หนังสือทั่วประเทศ พร้อมกับประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ประชาชนผู้ไม่รู้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หนังสือที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 45 ปี เสียค่าเล่าเรียนเป็นรายปี จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้รู้หนังสือแล้ว ซึ่งโครงการรณรงค์ดังกล่าวประสบความสำเร็จพอสมควร แต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจาก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมา ได้มีการขยายโอการการศึกษาผู้ใหญ่อย่างกว้างขวางในช่วงปี 2513-2523 รัฐบาลจึงได้ยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ ขึ้นเป็น “กรมการศึกษานอกโรงเรียน” ขึ้น เพื่อจัดการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประชาชนในวันที่ 24 มีนาคม 2522 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เพียง 5 สำนักงาน ทำให้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริม (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 สำนักฯ จึงปรับภารกิจเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/