สินเชื่อ ‘กรุงไทย’ ให้ 12 เท่าของรายได้ -สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ ‘กรุงไทย’ ให้ 12 เท่าของรายได้ -สินเชื่อเงินกู้

สำหรับธนาคารกรุงไทย (KTB) มีสินเชื่อที่ชื่อว่า ‘กรุงไทยธนวัฏ’ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีจุดเด่น คือ -เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน -สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย มีรายละเอียดสินเชื่อ คือ 1.สถาบันการเงิน : กรุงไทย 2.ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 3.ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

4.วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์ 5.จุดเด่น : -เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน -สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้ -คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

6.ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน 7.รายละเอียดหลักประกัน : -กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-กลุ่มพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่หน่วยงานจ้างทำงาน โดยสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างงาน มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มพนักงานราชการกลุ่มพิเศษที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

-กลุ่มพนักงานบริษัทในเครือของธนาคาร (ถือหุ้น 25% ขึ้นไป) มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ยกเว้นบางกรณีไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน -กลุ่มพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีบุคคลค้ำประกัน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน7.ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท 8.คุณสมบัติผู้กู้ : 8.1 ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ -หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 13,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน) -หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน) 8.2 พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ -หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน) -หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 30,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน) 8.3พนักงานบริษัทเอกชน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

(พนักงานประจำบริษัท) -หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย รายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 18,000 บาท (อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน) 9.วงเงินกู้ : ไม่เกิน 12.0 เท่าของรายได้ พิเศษสำหรับ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หน่วยงานที่จัดทำบันทึกข้อตกลงให้เป็นสินเชื่อสวัสดิการ 9.1 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ – มี MOU กับธนาคารกรุงไทย ให้กู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน -ไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ให้กู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน – หน่วยงานเอกชน ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน 10.ระยะเวลากู้ : 12 เดือน 11.วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

: 1.สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน -อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 3.5% 2.สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

มหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการกลุ่มพิเศษ) -อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 5.5% 3.สำหรับผู้ขอกู้ที่มีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน (พนักงานเอกชน) -อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR + 6.0% (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.checkraka.com/